Cesta

Mezinárodní hospodářské otázky

V posledních desetiletích se značně zvýšila vzájemná závislost světových regionů. EU z tohoto vývoje vytěžila větší hospodářskou prosperitu. Komise tento proces podporuje poskytováním analýz a politických doporučení ohledně mezinárodních hospodářských otázek, které se týkají EU. Rovněž se snaží prosazovat prohlubování celosvětové mezinárodní spolupráce.

Ve světovém hospodářství zastává Evropská unie velmi důležité místo. Připadá na ni přibližně 30% podíl na světovém HDP a 20% podíl na světových obchodních tocích. Euro se stalo důležitou mezinárodní měnou. EU využívá své jedinečné zkušenosti, které získala při regionální hospodářské integraci.

Vnější hospodářské vztahy EU

S cílem vypořádat se s prohlubováním vzájemné hospodářské a finanční závislosti udržuje Evropská unie ekonomické vztahy s mnoha zeměmi a institucemi. Jejím hlavním cílem je posílit hospodářskou prosperitu a stabilitu v EU a také v ostatních zemích a zároveň hájit zájmy Unie.

Generální ředitelství Komise pro hospodářské a finanční záležitosti podporuje tyto vztahy poskytováním analýz a politických doporučení ohledně mezinárodních hospodářských otázek týkajících se EU a šířením hodnot a zásad ekonomického rámce Unie a politických doporučení do ostatních zemí, a to tvorbou a prováděním vnějších hospodářských politik EU. Tato činnost zahrnuje:

  • poskytování hospodářských analýz a politických doporučení pro vypracování a provádění vnějších politik EU, např. v oblastech rozšíření, evropské politiky sousedství, Východního partnerství a rozvojové politiky EU
  • jednání a pravidelné dialogy o hospodářských aspektech dvoustranných vztahů, např. s kandidátskými a sousedními zeměmi EU, zeměmi skupiny G20 a zeměmi ASEM, pravidelné výměny informací s mezinárodními a regionálními rozvojovými bankami
  • zajištění přítomnosti Komise na mnohostranných hospodářských fórech (např. G7/G8, G10, G20, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Fórum finanční stability) a v mezinárodních finančních institucích (např. Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj)
  • správu makrofinanční pomoci pro třetí země. Zajištění spolupráce s ostatními generálními ředitelstvími, která řídí rozpočtovou podporu v rámci různých programů vnější pomoci s cílem zajištění jednotného přístupu při zavádění politik a provádění těchto činností a zajištění koordinace s ostatními mezinárodními finančními institucemi

Získané poznatky a zkušenosti představují rovněž podklady pro analýzu a politická doporučení, které formují politické koncepce Unie, zejména pokud jde o celosvětový hospodářský vývoj a jeho možné dopady na HMU, mezinárodní úlohu eura, reformu mezinárodního měnového systému, vývoj celosvětových vnějších nerovnováh, vnější zastoupení EU a hospodářské otázky týkající se jednotlivých zemí.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo