Навигационна пътека

Международни икономически въпроси

Глобалната взаимозависимост се увеличава значително през последните десетилетия. ЕС има полза от този процес, който води до икономически просперитет. Комисията подпомага процеса, като предоставя анализи и политически съвети по свързаните с ЕС международни икономически въпроси и насърчава международното сътрудничество.

ЕС е една от основните икономически сили в света – той има дял от 30 % от световния БВП и 20 % от световните търговски потоци, а еврото се е превърнало в основна международна валута. ЕС има уникален опит по отношение на регионалната икономическа интеграция и много страни по света искат да почерпят от него.

Външноикономически отношения на ЕС

С цел управление на този процес на нарастваща икономическа и финансова взаимозависимост Европейският съюз поддържа икономически диалог с много държави и институции от целия свят. Неговата крайна цел е насърчаване на икономическия просперитет и стабилност в ЕС, както и в останалата част на света, доколкото това отговаря на интересите на Съюза.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ помага за това, като предоставя анализи и политически съвети по свързани с ЕС международни икономически въпроси, разпространява в други страни ценностите и принципите на икономическата рамка на Съюза и политически препоръки и изготвя и изпълнява външноикономическите политики на ЕС. Това включва:

  • предоставяне на икономически анализи и политически съвети за изготвянето и изпълнението на външните политики на ЕС, например за политиката за разширяване на Съюза, Европейската политика за съседство, Източното партньорство и политиката за развитие
  • водене на преговори и редовен диалог по икономическите аспекти на двустранните отношения, например със страните кандидатки за членство и съседните на ЕС държави, със страните от Г-20 и в рамките на Срещата Азия – Европа (ASEM); редовен диалог с международните и регионалните банки за развитие
  • осигуряване на участието на Комисията в многостранни икономически форуми (например в Г-7/Г-8, Г-10, Г-20, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Съвета за финансова стабилност) и международни финансови институции (например в Международния валутен фонд, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие)
  • управление на макроикономическата помощ за страни извън ЕС; сътрудничество с други генерални дирекции, които управляват бюджетното подпомагане в рамките на различни програми за външна помощ, с цел гарантиране на последователен подход към определянето на политиката и изпълнението на тези програми и осигуряване на координация с други международни финансови институции.

Опитът от тези дейности се използва за извършване на анализ и предоставяне на политически съвети, които да послужат при изготвянето на политиките в Съюза, като специално внимание се отделя на глобалните икономически тенденции и тяхното потенциално въздействие върху Икономическия и паричен съюз (ИПС), ролята на еврото в международен план, реформата на международната парична система, развитието на световните външни дисбаланси, външното представителство на ЕС и икономически въпроси, свързани с отделни страни.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта