Navigačný riadok

Globalizácia

Kombinácia technologického pokroku, nižších nákladov na prepravu a liberalizácie politiky v Európskej únii i mimo nej viedla k zintenzívneniu obchodných stykov a finančných tokov medzi krajinami, čo má významné dôsledky pre fungovanie hospodárstva EÚ. Globalizácia síce prináša množstvo výhod a príležitostí, zároveň však spôsobuje, že Európa musí čeliť neľútostným konkurenčným bojom s nízkonákladovými ekonomikami, ako je Čína a India, ale aj s ekonomikami založenými na inováciách, ako je USA.

Rastúca medzinárodná hospodárska integrácia, ktorá je všeobecne známa pod pojmom globalizácia, ponúka množstvo príležitostí. Podniky v EÚ získavajú ľahší prístup na nové a expandujúce trhy, ako aj k zdrojom financií a technológiám. Spotrebitelia v EÚ majú prístup k väčšiemu výberu tovarov za nižšie ceny. Únia môže účasťou na tomto procese získať, najmä pokiaľ ide o vyššiu úroveň produktivity a vyššie reálne mzdy. Európska komisia odhaduje, že globalizácii možno pripísať približne jednu pätinu nárastu životnej úrovne v EÚ-15 za posledných 50 rokov. To je dôvod, prečo sa EÚ silno zasadzovala v prospech väčšej hospodárskej otvorenosti. Jej obchodná politika je dôležitým nástrojom pre riadenie liberalizácie svetového obchodu.

Verejnosť však spája globalizáciu so stratou pracovných miest, tlakom na znižovanie miezd a zhoršovaním pracovných podmienok. Tieto obavy sa zakladajú na strachu zo zvyšujúcej sa konkurencie nízkonákladových krajín, ktorá príliš tlačí na miestnych výrobcov a pracovníkov a môže vyústiť do zatvárania alebo čiastočného zatvárania miestnych podnikov a ich presunu do zahraničia. Hoci tieto obavy nie sú nové, zdá sa, že zosilneli po rýchlom nástupe Číny a Indie na scénu svetového obchodu. Informačné technológie prispievajú k rúcaniu zaužívaných predstáv o limitoch obchodu.

Hľadanie primeranej reakcie na globalizáciu môže byť vnímané ako súčasť všeobecnej politickej výzvy v rámci dynamických ekonomík – t. j. úspešne sa vyrovnať so štrukturálnymi hospodárskymi zmenami. Aby bolo možné zúročiť prínosy globalizácie, je nevyhnutné podstúpiť proces prispôsobenia, v ktorom sa výrobné faktory – napr. investičný kapitál – presunú z činností a podnikov, ktoré nedokážu ustáť zvýšený konkurenčný tlak, na tie, ktoré z neho dokážu vyťažiť. Je dokázané, že globalizácia nevedie k celkovému úbytku pracovných miest. Prispôsobenie hospodárskych štruktúr sa však spája s nákladmi, ktoré vyplývajú z presunu zdrojov medzi podnikmi a činnosťami. Čím sú pracovná sila, kapitál a výrobky menej flexibilné, tým vyššia je cena štrukturálneho prispôsobenia a môže sa aspoň v krátkodobom časovom horizonte intenzívne pociťovať v určitých odvetviach a v regiónoch, v ktorých sú tieto odvetvia sústredené.

Výzvou pre hospodársku politiku je premeniť potenciálne pozitíva globalizácie na skutočné zisky pri minimalizovaní sociálnych nákladov. Prostriedky na zlepšenie fungovania trhov EÚ a na urýchlenie zavádzania inovácií prispejú k skráteniu procesu prispôsobenia, zatiaľ čo cielené nástroje hospodárskej politiky, ako napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, budú pomáhať všetkým pracovníkom postihnutým globalizáciou. Okrem týchto vnútorných záležitostí existujú aj významné vonkajšie výzvy, ktorým musí EÚ čeliť a ktoré si vyžadujú politické reakcie. Sú to:

  • podpora celosvetového obchodu a udržiavanie pozície Európy ako vedúceho globálneho obchodného zoskupenia;
  • riadenie migrácie ako zdroja pracovníkov, ktorá je riešením starnutia obyvateľstva a prínosom pre rozvoj;
  • udržiavanie pozície EÚ ako zdroja a cieľa priamych zahraničných investícií;
  • zvládnutie nerovnováh vo svetovom hospodárstve prostredníctvom partnerstva s inými krajinami.

Komisia zohráva dôležitú úlohu pri navrhovaní ucelenej politickej stratégie na riešenie výziev globalizácie. Podrobne analyzuje vývoj hlavných trendov vo svetovom obchode a toky priamych zahraničných investícií, ako aj výsledky EÚ v tejto oblasti. Zároveň pravidelne analyzuje vplyv globalizácie na výkonnosť hospodárstva EÚ a na základe svojej analýzy poskytuje politické poradenstvo.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo