Navigatsioonitee

Globaliseerumine

Tehnoloogilise arengu, transpordikulude vähenemise ja poliitika liberaliseerimise koostoimega Euroopa Liidus ning mujal kaasneb rohkem kaubavahetust ja suurem rahavoogude liikumine riikide vahel. Sellel on ELi majanduse toimimisele olulised tagajärjed. Kuigi globaliseerumine toob suurt kasu ning avab palju võimalusi, tähendab see ka seda, et Euroopa peab konkureerima väikeste kuludega majandustega, nagu Hiina ja India, ning uuenduspõhise majandusega, nagu Ameerika Ühendriigid.

Suurenev rahvusvaheline majanduslik integreerumine ehk globaliseerumine, nagu seda tavaliselt nimetatakse, pakub palju võimalusi. ELi ettevõtted pääsevad hõlpsamini ligi uutele ja arenevatele turgudele ning rahastamis- ja tehnoloogiaallikatele. ELi tarbijatele pakutakse rohkem kaupu madalamate hindadega. See annab Euroopa Liidule võimaluse saada olulist kasu suurema tootlikkuse ja tegeliku palgatõusu näol. Euroopa Komisjoni hinnangul on ligikaudu üks viiendik Euroopa Liidu vanade liikmesriikide elatustaseme tõusust viimase 50 aasta jooksul tingitud globaliseerumisest. Seepärast toetab EL suuremat majanduslikku avatust. ELi kaubanduspoliitika on olnud oluline vahend maailmakaubanduse mõjutamisel liberaliseerimise suunas.

Kuid üldsus seostab globaliseerumist sageli töökohtade arvu ja töötasu vähenemisega ning töötingimuste halvenemisega. Need hoiakud on tingitud hirmust selle ees, et suurenev konkurents odava tööjõuga riikidega avaldab kohalikele tootjatele ja töötajatele liiga tugevat survet, mistõttu võidakse täielikult või osaliselt sulgeda kohalikke ettevõtteid või viia tootmine välismaale. Kuigi see kartus ei ole midagi uut, tundub seda suurendavat Hiina ja India kiire ilmumine maailmaturule. Eelkõige infotehnoloogia laialdane kasutamine on muutnud piire kaubeldava ja mittekaubeldava vahel.

Globaliseerumisega seotud probleemide asjakohast lahendamist võib käsitada osana dünaamiliste majanduste ees seisvatest laiematest poliitilistest probleemidest, st kuidas tulla toime majanduses toimuvate struktuurimuutustega. Globaliseerumisest kasu saamiseks tuleb kohaneda, sest tootmist mõjutavad tegurid, nagu investeerimiskapital, liiguvad tegevustelt ja ettevõtetelt, mis ei suuda suureneva konkurentsiga toime tulla, sinna, kus osatakse konkurentsi ära kasutada. Kuigi on tõendeid, et globaliseerumine ei ole seotud tööhõive üldise vähenemisega, on majandusstruktuuride kohandamisel oma hind, mis tuleneb ressursside liikumisest ühest ettevõttest ja tegevusalalt teise. Mida jäigemad on tööjõud, kapital ja tooteturud, seda kulukamad ja probleemsemad võivad olla struktuursed ümberkorraldused ning seda on (vähemalt lühiajaliselt) tunda konkreetsetes sektorites ja piirkondades, kuhu need sektorid on koondunud.

Poliitiline ülesanne on globaliseerumisest saadava võimaliku kasu muutmine tegelikuks, viies samal ajal ühiskonna kulud miinimumini. ELi turgude toimimise parandamiseks ja innovatsiooni kiirendamiseks ettenähtud meetmed aitavad lühendada kohanemisprotsessi, samal ajal kui suunatud poliitikameetmed (nt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond) abistavad töötajaid, keda ümberkorraldused mõjutavad. Lisaks nimetatud sisepoliitilistele küsimustele peab EL tegelema ka oluliste välispoliitiliste probleemidega, mille lahendamiseks on vaja poliitilisi otsuseid, sealhulgas:

  • maailmakaubanduse edendamine ja Euroopa positsiooni säilitamine maailma juhtiva kaubandusblokina;
  • rände kui töötajate allika, elanikkonna vananemisega seotud probleemide lahendamise ja arengut soodustava teguri juhtimine;
  • ELi positsiooni säilitamine välismaiste otseinvesteeringute lähte- ja sihtkohana ning
  • maailmamajanduse tasakaalustamine koostöös muude riikidega.

Komisjonil on oluline roll ühtse poliitilise strateegia väljatöötamisel globaliseerumisega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjon analüüsib maailmakaubanduse peamisi suundumusi ja välismaiste otseinvesteeringute vooge ning ELi edusamme selles valdkonnas. Samuti analüüsib komisjon regulaarselt globaliseerumise mõju ELi majandusele ning annab oma analüüsile toetudes poliitilist nõu.