Навигационна пътека

Глобализация

Комбинацията от технологичен напредък, по-ниски транспортни разходи и либерализиране на политиката в Европейския съюз и извън него доведе до увеличаване на търговията и на финансовите потоци между страните. Това има важни последици за функционирането на икономиката на ЕС. Въпреки че глобализацията носи огромни предимства и възможности, тя изправя Европа пред ожесточена конкуренция от страна както на икономики с по-ниски производствени разходи като Китай и Индия, така и на основани на иновациите икономики като САЩ.

Засилващата се международна икономическа интеграция, известна като „глобализация“, предлага много възможности. Компаниите от ЕС получават по-лесен достъп до нови и разрастващи се пазари и до източници на финансиране и технологии. Потребителите от ЕС получават достъп до по-разнообразни стоки на по-ниски цени. Това дава възможност за потенциални значителни ползи за Съюза по отношение на по-високи нива на производителността и реални заплати. Според Европейската комисия около една пета от повишението на жизнения стандарт в ЕС-15 през последните 50 години се дължи на глобализацията. Затова ЕС е твърд поддръжник на по-отворената икономика. Неговата търговска политика е важен инструмент за управление на либерализацията на световната търговия.

Обществеността обаче често свързва глобализацията със загуба на работни места, понижаване на заплатите и влошаване на условията на труд. Тези опасения се основават на страха, че повишената конкуренция от страна на държави с ниско ниво на заплащане подлага на твърде силен натиск местните производители и работници и може да доведе до пълното или частично затваряне на местни заводи или до преместването им в чужбина. Въпреки че тези опасения не са нови, те изглежда се засилват от бързия възход на Китай и Индия в световната търговия. По-специално масовото използване на информационни технологии все повече разрушава границите между това, с което може, и това, с което не може да се търгува.

Намирането на адекватен отговор на глобализацията може да се разглежда като част от по-широкото политическо предизвикателство за динамичните икономики – да се справят успешно със структурната икономическа промяна. За да се извлече полза от глобализацията, е необходимо да се премине през процес на адаптиране, при който производствени фактори като инвестиционният капитал преминават от дейности и фирми, които не могат да издържат засилващия се конкурентен натиск към такива, които са стимулирани от него. Въпреки доказателствата, че глобализацията не е свързана с нетна загуба на работни места като цяло, приспособяването на икономическите структури е свързано с разходи, произтичащи от преместването на ресурси между фирми и дейности. Структурното приспособяване на по-малко гъвкавите трудови, капиталови и продуктови пазари може да бъде скъпоструващо и болезнено, и поне в краткосрочен план може да се почувства силно в определени сектори и в регионите, където те са концентрирани.

Предизвикателството за политиката е превръщането на потенциалните ползи от глобализацията в реални изгоди, като се сведат до минимум социалните последици от това. Мерките за подобряване на функционирането на пазарите в ЕС и за увеличаване на иновациите ще помогнат за съкращаване на процеса на приспособяване, а целенасочените политически действия, като например Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, ще подпомогнат засегнатите работници. Освен пред тези вътрешни проблеми, ЕС е изправен и пред значителни външни предизвикателства, изискващи политически решения, включително:

  • насърчаване на световната търговия и запазване на позицията на Европа като водещ търговски блок;
  • управление на миграцията като източник на работна ръка, отговор на застаряването и полза за развитието;
  • запазване на позицията на ЕС като източник и дестинация за преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ);
  • управление на дисбалансите в световната икономика съвместно с други страни.

Комисията играе важна роля в разработването на последователна политическа стратегия за справяне с предизвикателствата на глобализацията. Тя следи отблизо промените в основните тенденции в световната търговия и потока от преки чуждестранни инвестиции, както и резултатите на ЕС в това отношение. Комисията също така редовно анализира и въздействието на глобализацията върху икономическите резултати на ЕС и предоставя политически съвети въз основа на своите анализи.