Sökväg

Internationella institutioner och forum

EU-kommissionen företräder unionen i flera internationella organisationer och forum för att verka för EMU och EU:s politiska prioriteringar. Eurons allt mer framträdande roll i världsekonomin innebär att euroområdet behöver en starkare och effektivare internationell representation.

EU-kommissionen deltar i flera internationella organisationer och forum, exempelvis

  • G7, G8 och G20
  • Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken
  • Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

G7 och G8

På G7-mötena träffas finansministrar och centralbankschefer från Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA för att diskutera internationella ekonomiska frågor. G8 är en årlig sammankomst för de politiska ledarna från G7-länderna plus Ryssland. G8-mötena var först tänkta som ett diskussionsforum om världsekonomin men har med tiden blivit mycket mer omfattande. De handlar numera inte bara om makroekonomi och handel utan också om säkerhet, miljö och utveckling. G20-gruppens nya roll har också påverkat G8-mötenas dagordning, som nu i högre grad är inriktad på politiska frågor och globala problem (t.ex. klimatförändring och utveckling). EU är fullvärdig medlem i G8 och företräds av Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande.

G20

G20 är ett informellt forum som verkar för öppna och konstruktiva diskussioner mellan industrialiserade länder och tillväxtländer om viktiga frågor som rör global ekonomisk stabilitet. Forumet skapades efter de finansiella kriserna i slutet av 1990-talet, då man bland annat började inse att en rad viktiga tillväxtländer inte i tillräcklig utsträckning deltog i de centrala diskussionerna om världsekonomin och i forumen för styrningsfrågor. EU är fullvärdig medlem i G20. På toppmöten företräds EU av Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande. På ministermöten företräds EU av EU:s aktuella ordförandeland, kommissionen och Europeiska centralbanken.

Bretton Woods-institutionerna

EU företräds av sina medlemsländer i Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken. EU-kommissionen deltar som observatör i IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté och i Världsbankens utvecklingskommitté.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

OECD-konventionen ger EU-kommissionen rätt att delta i organisationens arbete med fulla medlemsrättigheter men utan rösträtt. EU-kommissionären med ansvar för ekonomiska och monetära frågor deltar i den del av OECD:s ministermöten som handlar om ekonomiska frågor.

Multilaterala utvecklingsbanker

EU har ingen formell representation i de flesta regionala utvecklingsbanker (Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken), trots att en rad EU-länder är medlemmar i bankerna. Däremot företräds EU i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), där unionen också är aktieägare.

Euroområdets yttre representation

Eurons internationella betydelse gör att euroområdet har ett ökat ansvar för världsekonomins stabilitet. Därför är det viktigt att euroområdet i internationella sammanhang talar med en enda röst. EU-kommissionen förespråkar sedan länge en bättre samordning för att ge euroområdet en effektiv yttre representation i internationella ekonomiska och finansiella institutioner och forum. Kommissionen, liksom de flesta av dess partner i EU och i världen, anser att en enhetlig representation eller en enda representant på lång sikt är det bästa sättet för euroområdet att spela den roll som motsvarar unionens ekonomiska tyngd på det internationella ekonomiska och finansiella området.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek