Navigačný riadok

Medzinárodné inštitúcie a fóra

Európska komisia zastupuje EÚ v mnohých medzinárodných organizáciách a na medzinárodných fórach, kde podporuje politické priority HMÚ a EÚ. Narastajúci význam eura vo svete vyžaduje silnejšie a efektívnejšie medzinárodné zastúpenie eurozóny.

Európska komisia je členom mnohých medzinárodných organizácií a fór, akými sú napríklad:

  • skupiny G7/8, G20;
  • Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka;
  • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Skupina G7/G8

Na stretnutiach skupiny G7 sa zúčastňujú ministri financií a guvernéri centrálnych bánk Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Spojeného kráľovstva a USA, aby diskutovali o globálnych ekonomických záležitostiach. Skupina G8 je každoročné zasadnutie politických lídrov krajín G7 a Ruska. Stretnutia G8 mali pôvodne slúžiť ako fórum na diskusiu o globálnych ekonomických záležitostiach (týkajúcich sa predovšetkým makroekonomiky a obchodu), ale ich záber sa od počiatku významne rozšíril aj na otázky bezpečnosti, životného prostredia a rozvoja. Nová úloha skupiny G20 vniesla zmeny aj do programu skupiny G8 zameraného viac na politické a globálne záležitosti (napr. zmeny klímy a rozvoj). EÚ je riadnym členom skupiny G8, v rámci ktorej ju zastupuje predseda Európskej rady a Európskej komisie.

Skupina G20

Skupina G20 je neformálne fórum, ktoré podporuje otvorený a konštruktívny dialóg medzi vyspelými krajinami a rozvojovými ekonomikami o kľúčových otázkach, ktoré sa týkajú globálnej hospodárskej stability. Skupina G20 bola založená v reakcii na finančné krízy na konci 90. rokov minulého storočia a skutočnosť, že kľúčové rozvojové ekonomiky neboli primerane zapojené do jadra globálneho hospodárskeho dialógu a fór o správe vecí verejných. EÚ je riadnym členom skupiny G20, v rámci ktorej ju na úrovni lídrov zastupuje predseda Európskej rady a Európskej komisie. Na ministerskej úrovni EÚ zastupujú predstavitelia predsedajúcej krajiny Rady, Komisie a ECB.

Brettonwoodske inštitúcie

Európsku úniu zastupujú v MMF a Svetovej banke jej členské štáty. Európska komisia je zastúpená v riadiacich orgánoch MMF (Medzinárodný menový a finančný výbor) a Svetovej banky (Rozvojový výbor) ako pozorovateľ.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Zakladajúci Dohovor o OECD Európskej komisii výslovne udelil právo zúčastňovať sa na práci organizácie so všetkými právami členstva s výnimkou hlasovacieho práva. Na hospodárskej časti ministerských zasadnutí OECD sa zúčastňuje člen Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti.

Nadnárodné rozvojové banky

Vo väčšine regionálnych rozvojových bánk (Africká rozvojová banka, Ázijská rozvojová banka a Medziamerická rozvojová banka) Európska únia nie je formálne zastúpená, napriek tomu, že niektoré štáty EÚ sú ich členmi. Je zastúpená v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR), v ktorej je akcionárom.

Vonkajšie zastúpenie eurozóny

So zreteľom na globálny dosah eura má eurozóna čoraz väčšiu zodpovednosť za stabilitu globálneho hospodárstva. Preto je pre eurozónu dôležité, aby zastávala jednotný postoj pri účasti na medzinárodnej správe vecí verejných. Komisia dlhodobo obhajuje lepšiu koordináciu s cieľom zaistiť efektívne vonkajšie zastúpenie eurozóny v medzinárodných hospodárskych a finančných inštitúciách a na medzinárodných fórach. Komisia podobne ako väčšina jej partnerov v rámci EÚ a medzinárodných partnerov presadzuje názor, že z dlhodobého hľadiska by bolo najlepšie jednotné alebo samostatné zastúpenie eura, aby eurozóna mohla hrať úlohu, ktorá zodpovedá jej hospodárskemu významu v medzinárodnej hospodárskej a finančnej sfére.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo