Ścieżka nawigacji

Instytucje i fora międzynarodowe

Komisja Europejska reprezentuje Unię Europejską w szeregu międzynarodowych organizacji i forów w celu wspierania UGW i priorytetów polityki UE. W związku z wzrastającą rolą euro w świecie strefa euro potrzebuje silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji na arenie międzynarodowej.

Komisja Europejska uczestniczy w pracach szeregu organizacji i forów międzynarodowych, takich jak:

  • grupy G7/8 i G20
  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Bank Światowy
  • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

G7/G8

Na posiedzeniach grupy G7 spotykają się ministrowie finansów i prezesi banków centralnych Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Wielkiej Brytanii, aby rozmawiać na temat globalnych kwestii gospodarczych. W ramach grupy G8 odbywa się coroczne posiedzenie przywódców krajów G7 i Rosji. Posiedzenia grupy G8 pierwotnie miały stanowić forum do rozmów o światowych kwestiach gospodarczych, lecz ich program został znacznie poszerzony w stosunku do pierwotnych założeń – obecnie obejmuje nie tylko kwestie makroekonomiczne i handlowe, ale również sprawy bezpieczeństwa, środowiska i rozwoju. Nowa rola G20 doprowadziła do zmian w programie działań G8, który koncentruje się w większym stopniu na sprawach politycznych i kwestiach ogólnoświatowych (takich jak zmiany klimatu i rozwój). UE jest pełnoprawnym członkiem G8. Reprezentują ją przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej.

G20

Grupa G20 stanowi nieformalne forum, które promuje otwartą i konstruktywną dyskusję między krajami rozwiniętymi a krajami rynków wschodzących na temat kluczowych kwestii dotyczących ogólnoświatowej stabilności gospodarczej. Grupa G20 powstała w odpowiedzi na kryzysy finansowe końca lat 90. oraz w związku z rozpowszechniającym się przekonaniem, że główne kraje rynków wschodzących nie są odpowiednio włączone do światowych rozmów gospodarczych i forów poświęconych zarządzaniu. UE jest pełnoprawnym członkiem G20. Na szczeblu przywódców UE reprezentowana jest przez przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Na szczeblu ministerialnym reprezentuje ją rotacyjna prezydencja UE, Komisja i EBC.

Instytucje Bretton Woods

W MFW i Banku Światowym Unię Europejską reprezentują państwa członkowskie. Komisja Europejska uczestniczy jako obserwator w Międzynarodowym Komitecie Walutowo-Finansowym MFW oraz Komitecie Rozwoju Banku Światowego.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Konwencja założycielska OECD wyraźnie przyznaje Komisji Europejskiej prawo do uczestniczenia w pracach organizacji oraz do korzystania ze wszystkich praw członkowskich poza prawem głosu. W posiedzeniach ministrów gospodarki państw OECD uczestniczy komisarz odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe.

Wielostronne banki rozwoju

Unia Europejska nie jest formalnie reprezentowana w większości regionalnych banków rozwoju (Afrykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Międzyamerykański Bank Rozwoju), chociaż niektóre kraje UE są ich członkami. Unia Europejska jest natomiast reprezentowana w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), którego jest udziałowcem.

Reprezentowanie strefy euro na zewnątrz

Z uwagi na globalny zasięg euro strefa euro w coraz większym stopniu odpowiada za stabilność gospodarki światowej. W związku z tym istotne jest, aby prezentowała jednolite stanowisko podczas podejmowania decyzji na międzynarodowym szczeblu zarządzania. Komisja od dawna opowiada się za lepszą koordynacją w celu zapewnienia skutecznego reprezentowania strefy euro na zewnątrz na poziomie międzynarodowych instytucji i forów gospodarczych i finansowych. Komisja – podobnie jak większość jej unijnych i międzynarodowych partnerów – uważa, że w dłuższej perspektywie połączona lub jednolita reprezentacja byłaby najlepszym sposobem zapewnienia strefie euro roli proporcjonalnej do jej wagi gospodarczej na międzynarodowej arenie gospodarczej i finansowej.

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst