Kruimelpad

Internationale instellingen en fora

De Europese Commissie vertegenwoordigt de Europese Unie bij een aantal internationale organisaties en fora om de beleidsprioriteiten van de EMU en de EU te steunen. De steeds belangrijkere rol van de euro op wereldvlak betekent dat de eurozone een sterkere en doeltreffendere internationale vertegenwoordiging behoeft.

De Europese Commissie is actief in een aantal internationale organisaties en fora zoals:

  • de G7/8 en G20
  • het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank
  • de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

G7/G8

Op de vergaderingen van de G7 spreken de ministers van financiën en de gouverneurs van de centrale banken van Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over de wereldeconomie. De G8 is een jaarlijkse bijeenkomst van de politieke leiders van de landen van de G7 en Rusland. Oorspronkelijk was de G8 bedoeld als een forum voor discussies over de wereldeconomie, maar het accent is geleidelijk verschoven van overwegend macro-economische en handelskwesties naar veiligheid, milieu en ontwikkeling. De nieuwe rol van de G20 heeft er ook toe geleid dat er meer politieke kwesties en mondiale problemen (bijv. klimaatverandering en ontwikkeling) bij de G8 aan bod komen. De EU is een volwaardig lid van de G8 en wordt er vertegenwoordigd door de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie.

G20

De G20 is een informeel forum voor open en constructieve discussies tussen industrielanden en landen met ontluikende markten over de economische stabiliteit op wereldniveau. De G20 werd opgericht als reactie op de financiële crisissen van het eind van de jaren negentig en vanuit het groeiende besef dat landen met belangrijke ontluikende markten onvoldoende betrokken werden bij economische discussies en governanceforums op wereldniveau. De EU is een volwaardig lid van de G20. Op het niveau van de staatshoofden en regerinsleiders wordt de EU vertegenwoordigd door de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie. Op ministerieel niveau wordt de EU vertegenwoordigd door het roulerende EU-voorzitterschap, de Commissie en de ECB.

Bretton Woods-instellingen

De Europese Unie wordt bij het IMF en de Wereldbank door haar lidstaten vertegenwoordigd. De Europese Commissie zetelt als waarnemer in het Internationaal Monetair en Financieel Comité en het Ontwikkelingscomité van het IMF.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

De oprichtingsconventie van de OESO verleent de Europese Commissie uitdrukkelijk het recht aan de werkzaamheden van de organisatie deel te nemen, met alle bevoegdheden van een lid maar zonder stemrecht. De EU-commissaris voor economische en monetaire zaken woont, voor zover het over economie gaat, de ministeriële bijeenkomsten van de OESO bij.

Multilaterale ontwikkelingsbanken

De EU is niet formeel vertegenwoordigd bij de meeste regionale ontwikkelingsbanken (de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en de Inter-Amerikaanse Bank voor Ontwikkeling), maar die tellen wel een aantal EU-landen onder hun leden. De EU is evenwel vertegenwoordigd bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), waarvan zij aandeelhouder is.

De externe vertegenwoordiging van de eurozone

Door de internationale rol van de euro draagt de eurozone een groeiende verantwoordelijkheid voor de stabiliteit van de wereldeconomie. Het is daarom belangrijk dat de eurozone op het gebied van internationaal bestuur één gemeenschappelijke visie hanteert. De Commissie vindt al lang dat de eurozone efficiënter moet worden vertegenwoordigd bij de internationale economische en financiële instellingen en fora. Daarom is zij, net als de meeste van haar partners in en buiten de EU, van mening dat op lange termijn één enkele, gezamenlijke vertegenwoordiging het beste middel is om de eurozone een rol te laten spelen die in verhouding staat tot haar belang op internationale economische en financiële gebied.

Extra tools

  • Printbare versie 
  • Tekst kleiner 
  • Tekst groter