Navigācijas ceļš

Starptautiskās institūcijas un forumi

Eiropas Komisija pārstāv Eiropas Savienību dažādās starptautiskās organizācijās un forumos, lai atbalstītu EMS un ES politikas prioritātes. Arvien vairāk pieaugot eiro lomai pasaulē, eiro zonai ir vajadzīga spēcīgāka un efektīvāka starptautiskā pārstāvība.

Informācija atjaunināta: 06/04/2009

Eiropas Komisija līdzdarbojas dažādās starptautiskās organizācijās un forumos, piemēram:

  • The G7/8, G20

  • Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF) un Pasaules Bankā;

  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO).


G7/G8

G8 ir gadskārtējs forums, ko dažādu jautājumu apspriešanai un sadarbībai izveidojušas pasaules lielākās industriāli attīstītās valstis (Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna, Krievija, Apvienotā Karaliste un ASV). Eiropas Komisijas priekšsēdētājs ir pilntiesīgs G8 loceklis. G8 finanšu ministri tiekas gada sākumā pirms G8 galotņu tikšanās, un G7 (t.i., G8, izņemot Krieviju) finanšu ministri un centrālo banku vadītāji arī tiekas īsi pirms SVF un Pasaules Bankas pavasara un gadskārtējām sanāksmēm.

G20

G20 ir neformāls forums, kas sekmē atklātas un konstruktīvas diskusijas starp industriāli attīstītām un jaunajām tirgus ekonomikas valstīm par svarīgākajiem pasaules ekonomikas stabilitātes jautājumiem. G20 izveidoja, lai reaģētu uz finanšu krīzēm 1990. gadu beigās un lai gādātu, ka nozīmīgākās jaunās tirgus ekonomikas valstis būtu pienācīgi iesaistītas svarīgākajās globālajās, ekonomikas jautājumiem veltītajās diskusijās un līdzdarbotos galotņu forumos. G20 dalībnieki ir finanšu ministri un centrālo banku vadītāji no 19 valstīm un Eiropas Savienība, ko pārstāv attiecīgā Padomes prezidentvalsts un Eiropas Centrālā banka.

Bretonvudas institūcijas

Eiropas Savienību SVF un Pasaules Bankā pārstāv dalībvalstis. SVF pārvaldes institūcijās (Starptautiskajā monetārajā un finanšu komitejā un Attīstības komitejā) Eiropas Komisija piedalās novērotājas statusā.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ESAO dibināšanas konvencijā ir īpaši norādīts, ka Eiropas Komisijai ir tiesības piedalīties organizācijas darbā un tai ir piešķirtas visas organizācijas locekļu tiesības, izņemot balsstiesības. Ekonomikas un monetāro lietu komisārs apmeklē ekonomikas jautājumiem veltītās ESAO ministru sanāksmes.

Daudzpusējās attīstības bankas

Vairumā reģionālo attīstības banku (Āfrikas Attīstības bankā, Āzijas Attīstības bankā, Amerikas Attīstības bankā) Eiropas Kopiena oficiāli nav pārstāvēta, lai gan dažas ES valstis ir šo banku locekles. Toties Eiropas Kopiena ir pārstāvēta Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB) un ir viena no tās akcionāriem.

Finanšu stabilitātes forums

Finanšu stabilitātes forums (FSF) analizē finanšu sektora vājās vietas un meklē atbilstošus politiskus risinājumus, ieskaitot reglamentējošus pasākumus. Komisija FSF nepiedalās, bet Komisijai vajadzētu vairāk iesaistīties FSF darbā, ņemot vērā Komisijas regulējošo lomu ES finanšu pakalpojumu jomā.

Eiro zonas ārējā pārstāvība

Ņemot vērā eiro nozīmi pasaulē, eiro zonai ir lielāka atbildība pasaules ekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā. Tādēļ starptautiskās pārvaldības sekmēšanai ir svarīgi, lai eiro zonai būtu vienots viedoklis. Komisija jau sen ir iestājusies par labāku koordināciju, lai nodrošinātu efektīvāku eiro zonas ārējo pārstāvību starptautiskās ekonomikas un finanšu institūcijās un forumos. Komisija tāpat kā lielākā daļa tās ES un starptautisko partneru uzskata, ka vienota eiro zonas pārstāvība ilgtermiņā ir labākais veids, kā panākt atbilstīgu eiro zonas ietekmi, kas būtu samērā ar tās ekonomisko nozīmi starptautiskajā ekonomikas un finanšu sfērā.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu