Διαδρομή πλοήγησης

Διεθνείς οργανισμοί και φόρουμ

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ με στόχο την προώθηση της ΟΝΕ και άλλων προτεραιοτήτων πολιτικής της ΕΕ. Ο ολοένα σημαντικότερος ρόλος του ευρώ στην παγκόσμια σκηνή επιβάλλει μια ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη διεθνή εκπροσώπηση της ευρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ, όπως:

  • οι ομάδες G7/8, G20
  • το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα και
  • ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

G7/G8

Στις συνεδριάσεις της G7 συναντώνται οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών για να συζητήσουν παγκόσμια οικονομικά θέματα. Στην ετήσια συνεδρίαση της G8 συμμετέχουν οι πολιτικοί αρχηγοί των χωρών της G7 και της Ρωσίας. Οι συνεδριάσεις της G8 είχαν αρχικά σχεδιαστεί ως φόρουμ για τη συζήτηση παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων, αλλά η ατζέντα των συνεδριάσεων διευρύνθηκε σημαντικά ώστε πλέον να μην περιλαμβάνει μόνο καθαρά μακροοικονομικά και εμπορικά θέματα, αλλά και θέματα σχετικά με την ασφάλεια, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Ο νέος ρόλος της G20 επέφερε αλλαγές στην ατζέντα της G8, εστιάζοντας περισσότερο σε πολιτικά και παγκόσμια θέματα (π.χ. κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη). Η ΕΕ είναι πλήρες μέλος της G8 και εκπροσωπείται από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

G20

Πρόκειται για ένα άτυπο φόρουμ που προωθεί τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ βιομηχανικών χωρών και χωρών αναδυόμενης αγοράς για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Η G20 δημιουργήθηκε ως απάντηση τόσο στις οικονομικές κρίσεις του τέλους της δεκαετίας του ΄90 όσο και στη διαπίστωση ότι οι κυριότερες αναδυόμενες αγορές δεν συμμετείχαν ικανοποιητικά στις παγκόσμιες οικονομικές συζητήσεις και στα φόρουμ διακυβέρνησης. Η ΕΕ είναι πλήρες μέλος της G20. Σε επίπεδο αρχηγών, η ΕΕ εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε υπουργικό επίπεδο, η ΕΕ εκπροσωπείται από την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, την Επιτροπή και την ΕΚΤ.

Οι οργανισμοί του Bretton Woods

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπείται στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα από τα κράτη μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει ως παρατηρητής στη Διεθνή Νομισματική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή του ΔΝΤ και στην Αναπτυξιακή Επιτροπή της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Η ιδρυτική σύμβαση του ΟΟΣΑ δίνει ειδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δικαίωμα να συμμετέχει στις εργασίες του Οργανισμού και να απολαύει όλων των δικαιωμάτων του μέλους, με εξαίρεση το δικαίωμα ψήφου. Ο αρμόδιος επίτροπος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις παρακολουθεί τις υπουργικές συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ που αφορούν τα οικονομικά θέματα.

Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπροσωπείται επίσημα στις περισσότερες περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες (Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης), παρόλο που μεταξύ των μελών των τραπεζών αυτών συγκαταλέγονται ορισμένες χώρες της ΕΕ. Εκπροσωπείται, όμως, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στην οποία είναι και μέτοχος.

Η εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης

Λόγω του σημαντικού ρόλου του ευρώ στην παγκόσμια οικονομία, η ευρωζώνη έχει αυξημένη ευθύνη για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας και, επομένως, είναι σκόπιμο να υποστηρίζει ενιαία θέση στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Η Επιτροπή επεδίωκε ανέκαθεν καλύτερο συντονισμό με σκοπό μια ικανοποιητική εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης στους διεθνείς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και φόρουμ. Η Επιτροπή, όπως και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και διεθνείς εταίροι, θεωρεί ότι μία ενιαία εκπροσώπηση, με κοινές θέσεις, θα είναι μακροπρόθεσμα ο καλύτερος τρόπος για να διαδραματίσει η ευρωζώνη ρόλο ανάλογο της οικονομικής της βαρύτητας στη διεθνή οικονομική και χρηματοπιστωτική σκηνή.