Cesta

Mezinárodní instituce a fóra

Evropská komise zastupuje Evropskou unii v řadě mezinárodních organizací a fór, kde podporuje politické priority HMU a EU. Rostoucí význam eura ve světě vyžaduje silnější a účinnější mezinárodní zastoupení eurozóny.

Evropská komise se podílí na činnosti mnoha mezinárodních organizací a fór, např.:

  • skupiny G7/8, G20
  • Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky
  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Skupina G7/G8

Zasedání skupiny G7 se účastní ministři financí a guvernéři centrálních bank Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a USA, aby projednávali hospodářské otázky světového významu. Skupina G8 je každoroční setkání politických představitelů zemí skupiny G7 a Ruska. Setkání skupiny G8 byla původně plánována jako fórum k projednávání světových hospodářských otázek, avšak program jednání se od jejího vzniku podstatně rozšířil a změnil své zaměření od původně především makroekonomických a obchodních záležitosti na záležitosti týkající se bezpečnosti, životního prostředí a rozvoje. Nová úloha skupiny G20 s sebou přinesla změny na pořadu jednání skupiny G8, které znamenají větší zaměření na politické záležitosti a celosvětové otázky (např. změna klimatu a rozvoj). Evropská unie je řádným členem skupiny G8 a je zastupována předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise.

Skupina G20

Skupina G20 je neformální fórum, které prosazuje otevřenou a konstruktivní diskusi mezi průmyslovými zeměmi a zeměmi s rozvíjející se tržní ekonomikou o hlavních otázkách souvisejících s celosvětovou hospodářskou stabilitou. Skupina G20 byla založena v reakci na finanční krize na konci 90. let minulého století a rostoucí uznání skutečnosti, že významné země s rozvíjející se tržní ekonomikou nebyly přiměřeně zapojeny do celosvětových hospodářských diskusí a fór o správě věcí veřejných. Evropská unie je řádným členem skupiny G20. Na úrovni vedoucích představitelů Evropskou unii zastupuje předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. Na ministerské úrovni Evropskou unii zastupuje rotující předsednictví EU, Komise a ECB.

Brettonwoodské instituce

Evropská unie je v MMF a Světové bance zastoupena svými členskými státy. Evropská komise je pozorovatelem v řídicích orgánech MMF (Mezinárodní měnový a finanční výbor) a Světové banky (Rozvojový výbor).

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Zakládající úmluva o OECD Evropské komisi výslovně uděluje právo účastnit se práce organizace a Komise požívá všech členských práv kromě hlasovacího práva. Komisař pověřený hospodářskými a finančními záležitostmi se účastní ekonomické části zasedání ministrů OECD.

Mezinárodní rozvojové banky

Evropská unie není ve většině regionálních rozvojových bank (Africká rozvojová banka, Asijská rozvojová banka a Meziamerická rozvojová banka) formálně zastoupena, ačkoliv některé země EU jsou jejich členy. Je však zastoupena v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), v níž je akcionářem.

Vnější zastoupení eurozóny

Vzhledem k celosvětovému dosahu eura má eurozóna zvýšenou odpovědnost za stabilitu světového hospodářství. Proto je pro eurozónu důležité, aby zastávala jednotný postoj, když přispívá k mezinárodní správě věcí veřejných. Komise se dlouho zasazovala o lepší koordinaci s cílem zajistit účinné vnější zastoupení eurozóny v mezinárodních hospodářských a finančních institucích a fórech. Komise se stejně jako většina jejích partnerů v EU a mezinárodních partnerů domnívá, že z dlouhodobého hlediska by bylo nejlepší spojené nebo jednotné zastoupení, aby eurozóna mohla hrát úlohu odpovídající její ekonomické váze v mezinárodní hospodářské a finanční sféře.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo