Sökväg

EU:s utvidgning

Utvidgningen blev en av EU:s viktigaste prioriteringar på 1990-talet efter Berlinmurens fall och demokratiseringen av länderna i Central- och Östeuropa.

För närvarande finns det fem erkända kandidatländer: Island, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Turkiet. Även de andra länderna på västra Balkan [Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo (FN-resolution 1244) och Serbien] har enligt Europeiska rådet utsikter att bli EU-medlemmar på medellång till lång sikt.

Tidigare utvidgningar

Den ursprungliga unionen av sex medlemsländer har hittills utvidgats vid sex tillfällen:

 • 1 januari 1973: Danmark, Irland och Storbritannien
 • 1 januari 1981: Grekland
 • 1 januari 1986: Portugal och Spanien
 • 1 januari 1995: Finland, Sverige och Österrike
 • 1 maj 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern
 • 1 januari 2007: Bulgarien och Rumänien (därmed avslutades den femte utvidgningsomgången, som inleddes i maj 2004).

Kandidatländerna lämnade in sina ansökningar om EU-medlemskap vid följande tillfällen:

 • Turkiet: 14 april 1987
 • Kroatien: 21 februari 2003
 • Makedonien: 22 mars 2004
 • Montenegro: 15 december 2008
 • Island: 16 juli 2009.

Utvidgningsprocessen i nuläget

Det finns för närvarande sju länder som har ansökt om EU-medlemskap men som ännu inte har blivit medlemmar:

 • De fem erkända kandidatländerna (Island, Kroatien, Makedonien, Montenegro och Turkiet) och
 • Albanien och Serbien, som ännu inte har fått status som kandidatländer.

De fem kandidatländerna

Turkiet erkändes som kandidatland vid Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999.

Kroatien fick status som kandidatland vid Europeiska rådets möte i juni 2004. EU inledde anslutningsförhandlingar med Kroatien och Turkiet vid rådets möte om allmänna frågor i Luxemburg den 3 oktober 2005.

I december 2005 blev Makedonien kandidatland efter ett beslut av Europeiska rådet. I oktober 2009 rekommenderade kommissionen att man skulle inleda anslutningsförhandlingar med landet. Detta har dock ännu inte godkänts av rådet.

Island ansökte om EU-medlemskap den 16 juli 2009. Europeiska rådet gav Island status som kandidatland i juni 2010. Anslutningsförhandlingarna inleddes formellt i juli 2010.

Montenegro ansökte 2008 och blev kandidatland efter ett beslut av Europeiska rådet i december 2010. Anslutningsförhandlingarna inleds dock först när landet uppfyller en rad villkor.

Aktuella ansökningar

Både Albanien och Serbien ansökte om EU-medlemskap 2009. I sitt yttrande om Albanien från november 2010 rekommenderade kommissionen att man inte skulle ge landet status som kandidatland förrän det uppfyllt en rad villkor. Rådet har uppmanat kommissionen att yttra sig om Serbiens ansökning, vilket väntas ske i slutet av 2011.

Anslutningsförhandlingar

Förhandlingarna följer ett särskilt förfarande med metoder och vägledande principer som har fastställts i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2004.

Sakförhandlingarna förs vid en regeringskonferens mellan företrädare för alla EU-länder och företrädare för kandidatlandet.

För att förhandlingarna ska gå framåt måste kandidatländerna också göra framsteg i praktiken genom att uppfylla villkoren för medlemskap, särskilt de så kallade Köpenhamnskriterierna.

Genomgång av EU:s regelverk

För att bli EU-medlem måste kandidatlandet acceptera EU:s regelverk, dvs. unionens gällande lagar och författningar. Liksom vid tidigare förhandlingar kan parterna komma överens om särskilda villkor. Den analytiska genomgången är den första etappen i anslutningsförhandlingarna. Under ett antal månader kan kandidatlandet på så sätt bekanta sig med regelverket inför de egentliga förhandlingarna. Kommissionen och EU-länderna kan å sin sida bedöma hur långt kandidatlandet har kommit i arbetet med att anpassa sig till regelverket. Genomgången och de efterföljande förhandlingarna är indelade i olika kapitel, ett för varje politikområde.

Ekonomisk analys av hur väl förberett kandidatlandet är

Kommissionen ska regelbundet bedöma hur långt kandidatlandet har kommit i sina förberedelser inför anslutningen. Bedömningen görs i en årlig lägesrapport, som vanligtvis publiceras på hösten. Kommissionens generaldirektoratet för ekonomi och finans ska

 • bedöma om kandidatländerna uppfyller de ekonomiska anslutningskriterier som antogs vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993 och som ingår i de så kallade Köpenhamnskriterierna (se särskild webbplats)
 • noga övervaka kandidatländernas ekonomiska och finanspolitiska utsikter på medellång sikt, framförallt genom ett årligt ekonomiskt och finanspolitiskt övervakningsförfarande som är tänkt att förbereda kandidatländerna för ett eventuellt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen.