Navigačný riadok

Rozširovanie

Rozšírenie Európskej únie zo Spoločenstva pôvodne 6 členských štátov na Úniu s 28 členmi, ktorá predstavuje približne 500 miliónov občanov, možno považovať za významný krok na ceste k mieru, stabilite a prosperity v Európe.

Predchádzajúce kolá rozširovania

Doteraz sa konalo sedem kôl rozširovania pôvodného Spoločenstva šiestich členských štátov:

 • 1. januára 1973: Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo;
 • 1. januára 1981: Grécko;
 • 1. januára 1986: Španielsko a Portugalsko;
 • 1. januára 1995: Rakúsko, Fínsko a Švédsko;
 • 1. mája 2004: Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko;
 • 1. januára 2007: Bulharsko a Rumunsko (dokončenie piatej vlny rozširovania, ktorá sa začala v máji 2004), a
 • 1. júla 2013: Chorvátsko.

Proces rozširovania: súčasný stav

Únia v súčasnosti rokuje alebo pracuje na otvorení prístupových rokovaní s týmito krajinami: Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko. Bosna a Hercegovina, ako aj Kosovo* majú v súčasnosti status „potenciálnej kandidátskej krajiny“. To znamená, že im Európska rada potvrdila perspektívu pristúpenia k EÚ v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Island požiadal o členstvo v EÚ v roku 2009 a v roku 2010 získal status kandidátskej krajiny. V marci 2015 však islandská vláda požiadala, aby sa „Island nepovažoval za kandidátsku krajinu na členstvo v EÚ“.

Dátum podania žiadosti o členstvo v EÚ

 • Turecko: 14. apríla 1987;
 • Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: 22. marca 2004;
 • Čierna Hora: 15. decembra 2008;
 • Albánsko: 24. apríla 2009;
 • Srbsko: 22. decembra 2009.

Krajiny, s ktorými sa v súčasnosti rokuje alebo sa pripravujú na rokovania

Turecko bolo uznané za kandidátsku krajinu na zasadnutí Európskej rady v Helsinkách v decembri 1999. EÚ začala prístupové rokovania s Tureckom 3. októbra 2005 na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu.

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko získala status kandidátskej krajiny na zasadnutí Európskej rady v decembri 2005. V októbri 2009 Komisia ďalej odporučila začať rokovania s touto krajinou. Rada to však ešte neschválila.

Čierna Hora podala žiadosť v roku 2008 a status kandidátskej krajiny jej bol udelený na zasadnutí Európskej rady v decembri 2010. Rokovania sa však začnú až po uspokojivom dodržiavaní súboru politických podmienok.

Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009 a status kandidátskej krajiny mu bol udelený na zasadnutí Európskej rady v júni 2014.

Srbsko podalo žiadosť o členstvo v roku 2009 a status kandidátskej krajiny mu bol udelený na zasadnutí Európskej rady v máji 2012.

Prístupové rokovania

Prístupové rokovania sa vedú v súlade s rokovacím rámcom, v ktorom je uvedená metóda a hlavné zásady, ktorými sa majú tieto rokovania riadiť, v súlade so závermi Európskej rady z decembra 2004.

Zásadné rokovania sa uskutočňujú v rámci medzivládnej konferencie s účasťou všetkých členských štátov na jednej strane a kandidátskej krajiny na strane druhej.

S cieľom zabezpečiť pokrok v rokovaniach budú kandidátske krajiny takisto musieť pri plnení požiadaviek na členstvo dosiahnuť pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o kodanské kritériá uvedené ďalej.

Preverovanie „acquis“

Aby sa kandidátske krajiny mohli stať členským štátom, musia prijať acquis communautaire, ktoré v Únii predstavuje základ platných právnych predpisov a nariadení EÚ. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich prístupových rokovaniach sa môžu dohodnúť osobitné dohody. Analytické preskúmanie, všeobecne nazývané „preverovanie“, je prvou etapou prístupových rokovaní. Tento proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov, umožňuje kandidátskym krajinám oboznámiť sa s acquis, a Komisii a členským štátom zhodnotiť stupeň pripravenosti kandidátskych krajín pred rokovaniami. Preverovanie a následné rokovania sa organizujú podľa kapitol, z ktorých každá sa vzťahuje na konkrétnu oblasť politiky.

Hospodárske posúdenie stupňa pripravenosti kandidátskych krajín

Komisia je zodpovedná za pravidelné posudzovanie stupňa pripravenosti kandidátskych krajín na pristúpenie. Svoje hodnotenie uvádza v správach o pokroku, ktoré sa uverejňujú každý rok, zvyčajne na jeseň. V rámci Komisie je Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti oddelenie, ktoré je zodpovedné za:

 • posudzovanie plnenia hospodárskych prístupových kritérií, ktoré boli prijaté v roku 1993 Európskou radou v Kodani a ktoré sú spolu s inými prístupovými kritériami známe ako kodanské kritériá a
 • dôsledné monitorovanie strednodobého hospodárskeho a fiškálneho výhľadu, predovšetkým prostredníctvom každoročného postupu hospodárskeho a fiškálneho dohľadu zameraného na prípravu kandidátskych krajín na členstvo v prípadnej hospodárskej a menovej únii.

*„Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.“

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač 
 • Zmenšiť písmo 
 • Zväčšiť písmo