Mogħdija tan-navigazzjoni

It-tkabbir

It-tkabbir tal-Unjoni Ewropea minn komunità ta’ 6 Stati Membri fil-bidu sa Unjoni ta’ 28 membru li jirrappreżentaw madwar 500 miljun ċittadin, jista’ jitqies bħala pass importanti sabiex fl-Ewropa jkun hawn il-paċi, l-istabilità u l-prosperità.

It-tkabbir fil-passat

S'issa l-Komunità oriġinali ta' sitt Stati Membri ġiet imkabbra b'suċċess seba’ darbiet:

 • l-1 ta' Jannar 1973: Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit;
 • l-1 ta' Jannar 1981: il-Greċja;
 • l-1 ta' Jannar 1986: Spanja u l-Portugall;
 • l-1 ta' Jannar 1995: l-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja;
 • l-1 ta' Mejju 2004: ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja;
 • l-1 ta' Jannar 2007: il-Bulgarija u r-Rumanija (tlestija tal-ħames mewġa ta' tkabbir li bdiet f'Mejju 2004). kif ukoll
 • l-1 ta' Lulju 2013: il-Kroazja.

Il-proċess ta' tkabbir: il-qagħda attwali

Bħalissa, l-Unjoni qed tinnegozja jew taħdem sabiex jibdew in-negozjati ta’ adeżjoni ma’ dawn il-pajjiżi: l-Albanija. l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro, is-Serbja u t-Turkija. Il-Bożnija-Ħerzegovina, kif ukoll il-Kosovo* bħalissa għandhom l-istatus ta’ “pajjiż kandidat potenzjali”. Dan ifisser li l-Kunsill Ewropew ikkonfermalhom il-prospett tal-adeżjoni mal-UE fuq medda medja sa twila ta’ żmien.

L-Iżlanda applikat għal sħubija fl-UE fl-2009 u kisbet status ta’ kandidat fl-2010. Madankollu, f’Marzu tal-2015 il-gvern tal-Iżlanda talab li l-”Iżlanda ma għandhiex tibqa’ titqies bħala pajjiż kandidat għas-sħubija fl-UE”.

Id-dati ta’ applikazzjoni għas-sħubija fl-UE

 • It-Turkija: l-14 ta' April 1987;
 • L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja: it-22 ta' Marzu 2004;
 • Il-Montenegro: il-15 ta' Diċembru 2008;
 • L-Albanija: l-24 ta' April 2009;
 • Is-Serbja: it-22 ta' Diċembru 2009.

Il-pajjiżi li bħalissa qed jinnegozjaw jew jippreparaw għan-negozjati

It-Turkija kienet rikonoxxuta bħala pajjiż kandidat fil-Kunsill Ewropew li kien sar f'Ħelsinki f'Diċembru 1999. L-UE nediet in-negozjati tal-adeżjoni mat-Turkija waqt il-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fil-Lussemburgu fit-3 ta' Ottubru 2005.

L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja ħadet l-istatus ta' pajjiż kandidat mill-Kunsill Ewropew f'Diċembru 2005. F'Ottubru 2009, il-Kummissjoni kompliet billi rrakkomandat it-tnedija tan-negozjati ma' dan il-pajjiż. Madankollu, il-Kunsill għadu ma qabilx dwar dan.

Il-Montenegro applika fl-2008 u ngħata l-istatus ta' pajjiż kandidat mill-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2010. Madankollu n-negozjati mistennija jitniedu biss meta jkun hemm konforma sodisfaċenti ma' għadd ta' kundizzjonijiet ta' politika.

L-Albanija applikat għas-Sħubija fl-UE fl-2009 u ngħatat l-istatus ta' pajjiż kandidat mill-Kunsill Ewropew ta' Ġunju 2014.

Is-Serbja applikat fl-2009 u ngħatat l-istatus ta' pajjiż kandidat mill-Kunsill Ewropew ta' Mejju 2012.

In-negozjati tal-adeżjoni

In-negozjati tal-adeżjoni jsiru skont qafas ta' negozjar li jistipula l-metodu u l-prinċipji li jiggwidaw in-negozjati, skont il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Diċembru 2004.

In-negozjati sostantivi jsiru waqt Konferenza Intergovernattiva bil-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha fuq naħa u l-pajjiż kandidat fuq in-naħa l-oħra.

Sabiex jiġi żgurat il-progress fin-negozjati, il-pajjiżi kandidati wkoll ikollhom jagħmlu progress biex jilħqu r-rekwiżiti għas-sħubija, l-aktar importanti l-kriterji ta' Kopenħagen, kif deskritti hawn taħt.

L-eżami analitiku (skrining) tal-"acquis"

Biex isiru Stati Membri, il-pajjiżi kandidati jridu jaċċettaw l-acquis communautaire tal-Unjoni - li huwa l-ġabra ta' liġijiet u regolamenti tal-UE fis-seħħ fl-Unjoni. Bħalma ġara fin-negozjati tal-adeżjonijiet kollha tal-imgħoddi, jistgħu jiġu miftiehma arranġamenti speċifiċi. L-eżami analitiku, magħruf bħala “skrining”, jifforma l-ewwel fażi tan-negozjati tal-adeżjoni. Dan il-proċess, li jieħu bosta xhur, jippermetti lill-pajjiżi kandidati jiffamiljarizzaw ruħhom mal-acquis, u l-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jivvalutaw il-livell ta' tħejjija tal-pajjiż kandidat qabel in-negozjati. L-eżami u n-negozjati segwenti jiġu organizzati f'kapitli, kull wieħed ikopri qasam politiku speċifiku.

Il-valutazzjoni ekonomika tal-livell ta' tħejjija ta' pajjiż kandidat

Il-Kummissjoni hija responsabbli biex regolarment tivvaluta l-livell ta' tħejjija għall-adeżjoni tal-pajjiżi kandidati. Il-valutazzjoni ssir f'rapporti ta' progress ippubblikati annwalment, normalment fil-ħarifa. Fil-Kummissjoni, id-Direttorat Ġenerali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji huwa d-dipartiment inkarigat biex:

 • jivvaluta l-konformità mal-kriterji ekonomiċi tal-adeżjoni adottati mill-Kunsill Ewropew fl-1993 f'Kopenħagen u li, flimkien ma' kriterji oħra, huma magħrufin bħala l-kriterji ta' Kopenħagen; kif ukoll
 • jissorvelja d-dehra ekonomika u fiskali fit-terminu medju tal-pajjiżi kandidati, primarjament permezz ta' proċedura annwali ta' sorveljanza ekonomika u fiskali bil-għan li tipprepara l-pajjiżi kandidati għal sħubija fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja eventwali.

* “Din id-deżinjazzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u hija konformi mal-UNSCR 1244 u mal-Opinjoni tal-QIĠ dwar id-Dikjarazzjoni tal-Indipendenza tal-Kosovo.”