Sti

Udvidelse

Udvidelse blev en overordnet prioritet for EU i 1990'erne efter Berlinmurens fald og demokratiseringen af de central- og østeuropæiske lande.

Den 1. maj 2004 blev ti nye lande optaget i EU – den største udvidelse i EU's historie – og den 1. januar 2007 fulgte Bulgarien og Rumænien efter. Udvidelse står stadig højt på EU's dagsorden. I øjeblikket er der tre kandidatlande: Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet. Alle landene i den vestlige del af Balkan har fået stillet et EU-medlemskab i udsigt.

Tidligere udvidelsesrunder

Der er hidtil gennemført fem vellykkede udvidelser af det oprindelige fællesskab på seks lande:

 • 1. januar 1973 Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland
 • 1. januar 1981 Grækenland
 • 1. januar 1986 Portugal og Spanien
 • 1. januar 1995 Finland, Sverige og Østrig
 • 1. maj 2004 Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn
 • 1. januar 2007 Bulgarien og Rumænien (som afslutning på den femte udvidelsesbølge, der startede i maj 2004)

Tiltrædelsesforhandlingerne med Bulgarien og Rumænien blev afsluttet i december 2004, og i april 2005 blev tiltrædelsestraktaten undertegnet. Begge lande blev optaget i EU den 1. januar 2007.

Status over udvidelsesprocessen

I øjeblikket er der tre lande, som har søgt om optagelse i EU, men endnu ikke er blevet medlemmer: kandidatlandene Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet.

Kandidatlandenes ansøgningsdatoer:

 • Kroatien: 21. februar 2003
 • Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: 22. marts 2004
 • Tyrkiet: 14. april 1987.

EU indledte tiltrædelsesforhandlinger med Kroatien og Tyrkiet på Rådets møde i Luxembourg (almindelige anliggender) den 3. oktober 2005. I december 2006 blev forhandlingerne med Tyrkiet delvis suspenderet på grund af uenighed om, hvorvidt Tyrkiets toldaftale med EU skulle udvides til at omfatte Cypern.

På EU-topmødet i december 2005 fik Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien status af kandidatland. Tiltrædelsesforhandlingerne vil dog først blive indledt, når landet har gjort yderligere fremskridt i retning af at opfylde tiltrædelseskriterierne.

Alle de øvrige lande i det vestlige Balkan er potentielle kandidatlande.

Tiltrædelsesforhandlinger

Tiltrædelsesforhandlingerne foregår inden for forhandlingsrammer, som fastslår, hvilke metoder og retningslinjer forhandlingerne skal følge. Det er i overensstemmelse med konklusionerne fra EU-topmødet i december 2004. Forhandlingerne om selve indholdet foregår på en regeringskonference, hvor både alle EU-landene og kandidatlandet deltager.

For at sikre, at forhandlingerne skrider frem, skal kandidatlandene desuden gøre fremskridt med hensyn til at opfylde kravene til medlemskab, især de såkaldte Københavnskriterier, der er omtalt nedenfor.

Screening af gældende EU-ret

For at blive optaget skal kandidatlandene acceptere EU's regelværk (acquis) – dvs. alle gældende EU-love og -bestemmelser. Som ved alle de tidligere tiltrædelsesforhandlinger kan man opnå særordninger. Den analytiske gennemgang, ofte kaldet "screening", er første fase i tiltrædelsesforhandlingerne. Denne proces, der varer omkring et år, giver kandidatlandene lejlighed til at stifte bekendtskab med gældende EU-ret, mens Kommissionen og EU-landene får mulighed for at vurdere, hvor forberedte kandidatlandene er inden forhandlingerne. Screeningen og de efterfølgende forhandlinger er opdelt i 37 kapitler, som hvert omhandler et bestemt politikområde.

Økonomisk vurdering af, hvor velforberedte kandidatlandene er

Kommissionen er ansvarlig for med regelmæssige mellemrum at vurdere, hvor forberedte kandidatlandene er på at blive optaget. Dens vurdering offentliggøres hvert år i statusrapporter, der normalt udsendes om efteråret. Internt i Kommissionen tager GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender sig af:

 • Vurdering af overholdelsen af de økonomiske kriterier for tiltrædelse, der blev vedtaget på EU-topmødet i København i 1993, og som sammen med de øvrige optagelseskriterier er kendt som Københavnskriterierne.
 • Nøje overvågning af de økonomiske og finanspolitiske udsigter for kandidatlandene på mellemlang sigt. Det sker især gennem en årlig økonomisk og finanspolitisk overvågningsprocedure, der skal forberede kandidatlandene på til sidst at blive optaget i Den Økonomiske og Monetære Union.

>>Candidate and Pre-accession Countries' Economies Quarterly - CCEQ