Cesta

Rozšíření

EU se ze společenství původně 6 členských států rozrostla v Unii 28 členů, přibližně s 500 miliony občanů. To je významný krok na cestě k dosažení míru, stability a prosperity v Evropě.

Rozšíření v uplynulých letech

Dosud se původní společenství šesti členských států sedmkrát rozšířilo:

 • 1. ledna 1973: Dánsko, Irsko a Spojené království
 • 1. ledna 1981: Řecko
 • 1. ledna 1986: Španělsko a Portugalsko
 • 1. ledna 1995: Rakousko, Finsko a Švédsko
 • 1. května 2004: Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko
 • 1. ledna 2007: Bulharsko a Rumunsko (doplňující pátou vlnu rozšiřování, která začala v květnu 2004) a 
 • 1. července 2013: Chorvatsko

Proces rozšiřování: aktuální situace

V současnosti Evropská unie předjednává přistoupení (popř. pracuje na tom, aby se tato předjednací fáze mohla zahájit) v případě těchto zemí: Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko. Bosna a Hercegovina a Kosovo* mají v současné době status „potenciální kandidátské země“. To znamená, že Evropská rada potvrdila, že mají perspektivu přistoupení k EU ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Island požádal o členství v EU v roce 2009 a získal status kandidátské země v roce 2010. V březnu 2015 však islandská vláda požádala, aby „Island nebyl považován za kandidátskou zemi pro členství v EU“.

Datum podání žádostí o členství v EU

 • Turecko: 14. dubna 1987
 • Bývalá jugoslávská republika Makedonie: 22. března 2004
 • Černá Hora: 15. prosince 2008
 • Albánie: 24. dubna 2009
 • Srbsko: 22. prosince 2009

Země, se kterými jednání v současné době probíhají nebo se připravují

Turecko bylo uznáno za kandidátskou zemi na zasedání Evropské rady v Helsinkách v prosinci 1999. EU zahájila přístupová jednání s Tureckem na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Lucemburku dne 3. října 2005.

Bývalá jugoslávská republika Makedonie získala status kandidátské země na zasedání Evropské rady v prosinci 2005. V říjnu 2009 Komise dále doporučila, aby byla s touto zemí zahájena přístupová jednání. Tento krok nicméně doposud nebyl schválen Radou.

Černá Hora podala žádost v roce 2008 a v prosinci 2010 jí Evropská rada udělila status kandidátské země. Zahájení přístupových jednání však bude záviset na dalším pokroku této země při plnění přístupových kritérií.

Albánie podala žádost v roce 2008 a v červnu 2014 jí Evropská rada udělila status kandidátské země.

Srbsko podalo žádost v roce 2009 a status kandidátské země mu Evropská rada udělila v květnu 2012.

Přístupová jednání

Přístupová jednání probíhají podle vyjednávacího rámce, který stanoví metodu a hlavní zásady jednání v souladu se závěry Evropské rady z prosince 2004.

Hlavní jednání se uskutečňují na mezivládní konferenci za účasti všech členských států a kandidátské země.

K tomu, aby bylo možné dosáhnout pokroku v jednání, musí kandidátské země dosahovat reálných výsledků a plnit požadavky na členství. Nejdůležitější jsou tzv. kodaňská kritéria.

Screening acquis

Aby se kandidátská země mohla stát členem Unie, musí přijmout tzv. acquis communautaire, což je soubor právních předpisů platných v EU. Stejně jako ve všech předchozích přístupových jednáních lze dohodnout zvláštní ujednání. První fázi přístupových jednání tvoří analytická prověrka, obvykle nazývaná „screening“. Tento proces, který trvá několik měsíců, umožňuje kandidátským zemím seznámit se s acquis a Komisi a členským státům vyhodnotit před zahájením jednání stupeň připravenosti kandidátských zemí. Screening a následná jednání jsou uspořádána do kapitol, z nichž každá zahrnuje určitou oblast politiky.

Hospodářské posouzení stupně připravenosti kandidátských zemí

Komise odpovídá za pravidelné hodnocení stupně připravenosti kandidátských zemí. Své hodnocení uvádí ve zprávách o pokroku, které se zveřejňují každý rok, obvykle na podzim. V rámci Komise je generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti pověřeno:

 • posuzováním plnění ekonomických kritérií pro přistoupení, která byla přijata v roce na zasedání Evropské rady v Kodani a která jsou spolu s dalšími přístupovými kritérii označována jako kodaňská kritéria a
 • podrobným sledováním střednědobého hospodářského a fiskálního výhledu kandidátských zemí, zejména prostřednictvím každoročního procesu hospodářského a finančního dohledu, jež má kandidátské země připravit na případné členství v hospodářské a měnové unii

* „Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

Další nástroje

 • Verze pro tisk 
 • Zmenšit písmo 
 • Zvětšit písmo