Cesta

Rozšíření

Rozšíření se stalo hlavní prioritou EU v 90. letech minulého století po pádu Berlínské zdi a v souvislosti s demokratizací zemí střední a východní Evropy.

V současnosti existuje pětice kandidátských zemí: Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Turecko. Vyhlídky na přistoupení k EU mají ze střednědobého a dlouhodobého hlediska všechny západobalkánské země (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko i Kosovo (rezoluce OSN 1244)).

Minulá rozšíření

Dosud se uskutečnilo šest úspěšných rozšíření původního společenství šesti členských států:

 • 1. ledna 1973: Dánsko, Irsko a Spojené království
 • 1. ledna 1981: Řecko
 • 1. ledna 1986: Španělsko a Portugalsko
 • 1. ledna 1995: Rakousko, Finsko a Švédsko
 • 1. května 2004: Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko; a
 • 1. ledna 2007: Bulharsko a Rumunsko (doplňující pátou vlnu rozšiřování, která začala v květnu 2004)

Data podání žádostí kandidátských zemí o členství v EU:

 • Turecko: 14. dubna 1987
 • Chorvatsko: 21. února 2003
 • Bývalá jugoslávská republika Makedonie: 22. března 2004
 • Černá Hora: 15. prosince 2008
 • Island: 16. července 2009

Proces rozšiřování: současný stav

V současnosti existuje sedm zemí, které požádaly o členství v EU, dosud však členy nejsou:

 • pětice kandidátských zemí (Chorvatsko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Turecko) a
 • Albánie a Srbsko, které status kandidátské země zatím neobdržely

Pětice kandidátských zemí

Turecko bylo uznáno jako kandidátská země na zasedání Evropské rady v Helsinkách v prosinci 1999.

Chorvatsko získalo status kandidátské země na zasedání Evropské rady v červnu 2004. EU zahájila přístupová jednání s Chorvatskem a Tureckem na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti v Lucemburku dne 3. října 2005.

V prosinci 2005 udělila Evropská rada Bývalé jugoslávské republice Makedonie status kandidátské země. V říjnu 2009 Komise dále doporučila, aby byla s touto zemí zahájena přístupová jednání. Tento krok nicméně doposud nebyl schválen Radou.

Poslední zemí, která podala žádost, byl Island dne 16. července 2009. V červnu 2010 udělila Evropská rada Islandu status kandidátské země a v červenci 2010 byla formálně zahájena přístupová jednání.

Černá Hora podala žádost v roce 2008 a v prosinci 2010 jí Evropská rada udělila status kandidátské země. Zahájení přístupových jednání však bude záviset na dalším pokroku této země při plnění přístupových kritérií.

Nejnovější žádosti

Albánie a Srbsko požádaly o členství v EU již v roce 2009. V listopadu 2010 Komise ve svém stanovisku k žádosti Albánie o členství v EU nedoporučila udělit této zemi status kandidátské země a identifikovala řadu přístupových kritérií, jež musí nejdříve splnit. V této souvislosti Rada vyzvala Komisi k vydání stanoviska k žádosti Srbska o členství v EU. Očekává se, že stanovisko bude vydáno do konce roku 2011.

Přístupová jednání

Přístupová jednání probíhají podle vyjednávacího rámce, který stanoví metodu a hlavní zásady jednání v souladu se závěry Evropské rady z prosince 2004.

Hlavní jednání se uskutečňují na mezivládní konferenci za účasti všech členských států a kandidátské země.

K tomu, aby bylo možné dosáhnout pokroku v jednání, musí kandidátské země dosahovat reálných výsledků a plnit požadavky na členství. Nejdůležitější jsou tzv. kodaňská kritéria.

Screening acquis

Aby se kandidátská země mohla stát členem Unie, musí přijmout tzv. acquis communautaire, což je soubor právních předpisů platných v EU. Stejně jako ve všech předchozích přístupových jednáních lze dohodnout zvláštní ujednání. První fázi přístupových jednání tvoří analytická prověrka, obvykle nazývaná „screening“. Tento proces, který trvá několik měsíců, umožňuje kandidátským zemím seznámit se s acquis a Komisi a členským státům vyhodnotit před zahájením jednání stupeň připravenosti kandidátských zemí. Screening a následná jednání jsou uspořádána do kapitol, z nichž každá zahrnuje určitou oblast politiky.

Hospodářské posouzení stupně připravenosti kandidátských zemí

Komise odpovídá za pravidelné hodnocení stupně připravenosti kandidátských zemí. Své hodnocení uvádí ve zprávách o pokroku, které se zveřejňují každý rok, obvykle na podzim. V rámci Komise je generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti pověřeno:

 • posuzováním plnění ekonomických kritérií pro přistoupení, která byla přijata v roce na zasedání Evropské rady v Kodani a která jsou spolu s dalšími přístupovými kritérii označována jako kodaňská kritéria (viz samostatná internetová stránka)
 • podrobným sledováním střednědobého hospodářského a fiskálního výhledu kandidátských zemí, zejména prostřednictvím každoročního procesu hospodářského a finančního dohledu, jež má kandidátské země připravit na případné členství v hospodářské a měnové unii