Навигационна пътека

Разширяване

Разширяването се превърна в основен приоритет на ЕС през 90-те години на миналия век след падането на Берлинската стена и демократизацията на страните от Централна и Източна Европа.

В момента пет страни са признати за страни кандидатки: Хърватия, Исландия, бивша югославска република Македония, Черна гора и Турция. Европейският съвет предложи на всички страни от Западните Балкани - Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, както и на Косово (съгласно резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН) - възможността да се присъединят към ЕС в средносрочен или дългосрочен план.

Предишни разширявания

Досега е имало шест успешни кръга на разширяване на първоначалната общност от шест държави-членки:

 • 1 януари 1973 г.: Дания, Ирландия и Обединеното кралство;
 • 1 януари 1981 г.: Гърция;
 • 1 януари 1986 г.: Испания и Португалия;
 • 1 януари 1995 г.: Австрия, Финландия и Швеция;
 • 1 май 2004 г.: Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Словения;
 • 1 януари 2007 г.: България и Румъния (приключвайки петата вълна на разширяване, започнала през май 2004 г.)

Дати на внасяне на кандидатурите за членство в ЕС от страните кандидатки

 • Турция: 14 април 1987 г.;
 • Хърватия: 21 февруари 2003 г.;
 • Бивша югославска република Македония: 22 март 2004 г.;
 • Черна гора : 15 декември 2008 г.;
 • Исландия: 16 юли 2009 г.

Процес на разширяване: актуално състояние

В момента има седем държави, които са кандидатствали за членство в ЕС, но все още не членуват в него:

 • петте признати за страни кандидатки (Хърватия, Исландия, бивша югославска република Македония, Черна гора и Турция);
 • Албания и Сърбия, които все още не са получили статут на страни кандидатки.

Петте страни кандидатки

Турция бе призната за страна кандидатка през декември 1999 г. на заседанието на Европейския съвет в Хелзинки.

Хърватия получи този статут на заседанието на Европейския съвет през юни 2004 г. ЕС започна преговори за присъединяване с Хърватия и Турция на заседанието на Съвета по общи въпроси на 3 октомври 2005 г. в Люксембург.

Бившата югославска република Македония получи статута на страна кандидатка на заседанието на Европейския съвет през декември 2005 г. През октомври 2009 г. Комисията препоръча започването на преговори със страната. По този въпрос обаче Съветът все още не е постигнал споразумение.

Исландия кандидатства последна – на 16 юли 2009 г. През юни 2010 г. Европейският съвет даде на Исландия статут на страна кандидатка, а преговорите започнаха през юли 2010 г.

Черна гора кандидатства през 2008  г. и получи статут на страна кандидатка на заседанието на Европейския съвет през декември 2010 г. Преговорите обаче ще започнат само след задоволително изпълнение на редица политически условия.

Скорошни кандидатури

Албания и Сърбия кандидатстваха за членство в ЕС през 2009 г. В становището си за Албания от ноември 2010 г. Комисията не препоръча предоставяне на статут на страна кандидатка на тази държава и посочи редица политически условия, които трябва да бъдат изпълнени преди това. Съветът поиска становище от Комисията относно кандидатурата на Сърбия, което се очаква до края на 2011 г.

Преговори за присъединяване

Преговорите за присъединяване се водят съгласно преговорна рамка, определяща метода и водещите принципи на преговорите, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2004 г.

Преговорите по същество се водят на междуправителствена конференция с участието на всички държави-членки и на страната кандидатка.

За да се гарантира напредък в преговорите, страните кандидатки ще трябва да постигнат и конкретен напредък в изпълнението на изискванията за членство и най-вече на описаните по-долу критерии от Копенхаген.

Приемане на правото на ЕС

За да станат държави-членки, страните кандидатки трябва да приемат достиженията на правото на ЕС, които представляват съвкупността от действащи закони и регламенти в Съюза. По подобие на всички преговори за присъединяване в миналото могат да бъдат договаряни специални условия. Аналитичният преглед, наричан най-общо „screening“, е първият етап от преговорите за присъединяване. Този процес, който отнема няколко месеца, дава възможност на страните кандидатки да се запознаят с достиженията на общностното право, а на Комисията и държавите-членки - да оценят степента на тяхната подготвеност преди преговорите. Прегледът и последващите преговори са организирани в глави, всяка от които се отнася до конкретна област от политиката.

Икономическа оценка на степента на подготвеност на страните кандидатки

Комисията носи отговорност за редовното оценяване на степента на подготвеност за присъединяване на страните кандидатки. Оценките на Комисията са част от докладите за напредъка, които се публикуват всяка година, обикновено през есента. Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ в Комисията отговаря за:

 • оценяване на изпълнението на икономическите критерии за присъединяване, приети от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г., които заедно с другите критерии за присъединяване са известни като „критериите от Копенхаген“ (вижте специалната уеб страница по този въпрос);
 • наблюдение на средносрочните икономически и фискални перспективи на страните кандидатки, предимно чрез ежегодна процедура на икономически и фискален надзор, имаща за цел подготовката на тези страни за евентуално членство в Икономическия и паричен съюз.