Navigačný riadok

Hospodárske záležitosti rozvojovej politiky EÚ

EÚ je najvýznamnejším darcom rozvojovej pomoci na svete a je odhodlaná svoje príspevky ďalej zvyšovať. Samotná pomoc však nepostačí na zníženie chudoby udržateľným spôsobom. Je potrebné zaviesť politiky zamerané na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkajú správy vecí verejných, obchodu a zemepisnej polohy, a čo najlepšie využiť možnosti vyplývajúce z globalizácie.

Ako najväčší poskytovateľ oficiálnej rozvojovej pomoci stojí EÚ na čele diskusie o financovaní rozvoja. Únia sa zaviazala dosiahnuť do roku 2015 podiel oficiálnej rozvojovej pomoci voči hrubému národnému dôchodku (HND) vo výške 0,7 %. Komisia na jar tohto roku predstavila Správu o zodpovednosti v oblasti rozvojovej politiky EÚ, prostredníctvom ktorej monitoruje uplatňovanie záväzkov Únie v oblasti financovania rozvoja prijatých v kontexte konsenzu z Monterrey a vyhlásenia z Dauhy. Od tohto roku správa takisto obsahuje informácie o uplatňovaní záväzkov EÚ týkajúce sa rýchleho začatia financovania opatrení v oblasti zmien klímy.

EuropAid – rozvoj a spolupráca

Inovačné zdroje financovania

Európska únia a jej členské štáty sú celosvetovými lídrami v oblasti inovatívneho financovania, ktoré sa týka napríklad finančného sektora, zmien klímy či rozvoja. Komisia pravidelne prispievala do diskusie v rámci EÚ tým, že pripravovala hodnotenia potenciálu nových zdrojov financovania.

Odpustenie dlhu

Európska únia a členské štáty sa podieľajú na iniciatíve oddlženia tzv. vysoko zadlžených chudobných krajín (HIPC). Hlavným cieľom tejto iniciatívy je znížiť dlhové zaťaženie týchto krajín na udržateľnú úroveň, čo je podmienené uspokojivým fungovaním politického systému, aby sa zaistilo, že snahy o úpravu a reformy nebudú ohrozené stálymi bremenami vysokého dlhu a dlhovej služby. Hoci sa iniciatíva pre vysoko zadlžené chudobné krajiny skončila v roku 2006, krajiny, na ktoré sa vzťahovala, z nej stále majú úžitok. Európska únia prispela na túto iniciatívu sumou 1,6 miliardy EUR. Členské štáty EÚ takisto prispeli k viacstrannej iniciatíve na zmiernenie dlhu (MDRI), ktorej cieľom je úplné odpustenie dlhu vysoko zadlžených chudobných krajín vo Svetovej banke, MMF a Africkej rozvojovej banke.

Globalizácia a rozvoj

Rozvojové krajiny sa na globalizácii podieľajú rôznou mierou. Ázia a Latinská Amerika od 80. rokov minulého storočia výrazne zvyšovali svoj podiel na globálnom obchode a kapitálových tokoch, zatiaľ čo podiely subsaharskej Afriky poklesli. Colné prekážky v rozvojových krajinách sa znížili, ale necolné prekážky sú naďalej vysoké. Prílev priamych zahraničných investícií sa naďalej koncentruje len na niekoľko veľkých nových trhov, najmä vo východnej Ázii a Latinskej Amerike. Remitencie a rozvojová pomoc sú dôležitými zdrojmi vonkajšieho financovania v mnohých rozvojových krajinách, zatiaľ čo odlivy finančných prostriedkov spôsobené dlhovou službou sa znižujú. Tento trend sa prejavuje aj v podobe rastúcich finančných rokov medzi južnými krajinami.

Podpora efektívneho obchodu

Z literatúry faktu vyplýva všeobecná podpora názoru, že trendy globalizácie sa majú spájať s vyšším rastom. Ukazuje sa však aj to, že obchod je síce potrebnou, nie však jedinou podmienkou rastu a rozvoja. Šance krajín na plné využitie obchodných príležitostí významne ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ako sú hospodárske a sociálne politiky, inštitúcie, zemepisná poloha a verejné a súkromné investície. Z týchto dôvodov prisudzuje Európska únia najvyšší význam tomu, aby krajiny, ktoré sú príjemcami pomoci EÚ, mali vysoko kvalitné plány rozvoja a pracovali na zdokonalení svojich inštitúcií a systémov verejnej správy. Odborníci z rôznych útvarov Komisie a delegácií pomáhajú určovať a implementovať celoštátne a regionálne stratégie na poskytovanie pomoci Únie, rešpektujúc pri tom zodpovednosť jednotlivých krajín.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo