Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ

Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και έχει δεσμευτεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη βοήθεια που παρέχει. Η βοήθεια από μόνη της δεν αρκεί όμως για να μειωθεί η φτώχεια με βιώσιμο τρόπο. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν πολιτικές για μπορέσουν οι εν λόγω χώρες να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τα εμπορικά καθεστώτα και τη γεωγραφική τους θέση, αλλά και για να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση.

Η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) παγκοσμίως, πρωτοστατεί στον διάλογο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει μέχρι το 2015 μερίδιο της ΕΑΒ στο Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) της τάξης του 0,7%. Κάθε χρόνο την άνοιξη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση λογοδοσίας με στοιχεία για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στο πλαίσιο της Συναίνεσης του Μοντερέι και της Δήλωσης της Ντόχα. Από το 2011, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΕΕ σχετικά με το "ταχείας εκκίνησης" πακέτο χρηματοδότησης για το κλίμα.

Ανάπτυξη και Συνεργασία EuropAid

Καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη πρωτοστατούν παγκοσμίως στην καινοτόμο χρηματοδότηση τομέων όπως ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κλιματική αλλαγή και η ανάπτυξη. Η Επιτροπή συνεισφέρει στο έργο που συντελείται εντός της ΕΕ, εκπονώντας αξιολογήσεις για το δυναμικό των καινοτόμων πηγών χρηματοδότησης.

Ελάφρυνση του χρέους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ελάφρυνσης του χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών. Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση της δανειακής επιβάρυνσης αυτών των χωρών σε βιώσιμα επίπεδα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζουν ικανοποιητικά τις διάφορες πολιτικές, ώστε οι προσπάθειες προσαρμογής και μεταρρυθμίσεων να μην υπονομεύονται από τις διαρκείς επιβαρύνσεις λόγω υψηλού χρέους και υψηλού κόστους εξυπηρέτησής του. Αν και η πρωτοβουλία αυτή έληξε το 2006, οι δικαιούχες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες με ποσό ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Επίσης, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεισέφεραν στην Πολυμερή Πρωτοβουλία Ελάφρυνσης του Χρέους (ΠΠΕΧ) με σκοπό την πλήρη διαγραφή του επιλέξιμου χρέους υπερχρεωμένων φτωχών χωρών προς την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης.

Παγκοσμιοποίηση και ανάπτυξη

Οι αναπτυσσόμενες χώρες συμμετέχουν στην παγκοσμιοποίηση σε διαφορετικό βαθμό η καθεμιά. Η Ασία και η Λατινική Αμερική έχουν αυξήσει εντυπωσιακά το μερίδιό τους στο παγκόσμιο εμπόριο και στις ροές κεφαλαίων από το 1980, ενώ η το μερίδιο της υποσαχάριας Αφρικής έχει μειωθεί. Οι δασμολογικοί φραγμοί στις αναπτυσσόμενες χώρες μειώθηκαν, παρόλο που οι μη δασμολογικοί φραγμοί εξακολουθούν να είναι σημαντικοί. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις παραμένουν συγκεντρωμένες σε λίγες μόνο αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ασίας και Λατινικής Αμερικής. Τα εμβάσματα και η αναπτυξιακή βοήθεια αποτελούν σημαντικούς πόρους εξωτερικής χρηματοδότησης σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ έχουν μειωθεί οι εκροές από την εξυπηρέτηση του χρέους. Η νέα τάση που παρατηρείται είναι οι αυξανόμενες ροές μεταξύ των χωρών του νότου.

Προώθηση του αποτελεσματικού εμπορίου

Οι εμπειρικές μελέτες υποστηρίζουν γενικά την άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση τείνει να συνδέεται με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Παράλληλα όμως επισημαίνουν ότι το εμπόριο αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη. Η εφαρμογή οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, η θεσμική οργάνωση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για να μπορέσουν οι χώρες αυτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που τους προσφέρει το εμπόριο. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ύψιστη σημασία στη διασφάλιση ότι οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια της ΕΕ διαθέτουν αξιόπιστα αναπτυξιακά προγράμματα και ότι βελτιώνουν συνεχώς τη θεσμική τους οργάνωση και τα συστήματα διακυβέρνησης. Χωρίς να παραβλέπεται η αποκλειστική ευθύνη κάθε χώρας, οι εμπειρογνώμονες από τις διάφορες υπηρεσίες και αντιπροσωπείες της Επιτροπής βοηθούν στην κατάρτιση και την υλοποίηση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών με στόχο την αξιοποίηση της ενωσιακής βοήθειας.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου