Навигационна пътека

Икономически въпроси, свързани с политиката за развитие на ЕС

ЕС е най-големият донор на помощи за развитие в света и е решен да продължи да увеличава тези помощи. Но само помощта няма да е достатъчна за устойчиво намаляване на бедността. Трябва да бъдат разработени политики за преодоляване на недостатъците в управлението, търговските режими и географското местоположение и за възможно най-добро използване на възможностите, създадени от глобализацията.

Като най-голям световен донор на официални помощи за развитие, ЕС е начело на дебата относно финансирането за развитие. Съюзът се е ангажирал до 2015 г. делът на тези помощи в неговия брутен национален доход (БНД) да достигне 0,7 %. Всяка пролет Комисията представя доклад за отчетността, проследяващ изпълнението на ангажиментите на ЕС за предоставяне на финансиране за развитие, поети в контекста на Консенсуса от Монтерей и Декларацията от Доха. От 2011 г. този доклад влючва и информация относно изпълнението на ангажиментите на ЕС за незабавно финансиране във връзка с климата.

Развитие и сътрудничество - EuropеAid

Иновативни източници на финансиране

Европейският съюз и неговите страни членки са лидери в световен мащаб в областта на иновативното финансиране за области като финансовия сектор, изменението на климата или развитието. Комисията редовно подпомага дебата в ЕС, като подготвя оценки за потенциала на иновативните източници на финансиране.

Облекчаване на дълговото бреме

Европейският съюз и неговите държави-членки участват в инициатива за облекчаване на дълговото бреме на имащите големи задължения бедни страни. Основната цел на тази инициатива е дълговете на тези страни да бъдат намалени до устойчиви равнища, при условие че политиките функционират задоволително, за да се гарантира, че усилията за приспособяване и реформи не са застрашени от продължителното наличие на големи дългове и тяхното обслужване. Въпреки че тази инициатива приключи през 2006 г., страните, които отговарят на условията, все още могат да се възползват от нея. Европейският съюз участва с 1,6 млрд. евро в инициативата за облекчаване на дълговото бреме. Държавите-членки на ЕС участваха и в многостранната инициатива за намаляване на дълговото бреме (MDRI) за пълно опрощаване на дълга на имащите големи задължения към Световната банка, МВФ и Африканската банка за развитие бедни страни.

Глобализация и развитие

Развиващите се страни участват в глобализацията в различна степен. Азия и Латинска Америка драстично увеличиха дела си в световната търговия и капиталовите потоци от 80-те години на ХХ век, докато делът на Африка на юг от Сахара е спаднал. Митническите бариери в развиващите се страни са се понижили, въпреки че немитническите бариери остават високи. Притокът на преки чуждестранни инвестиции остава насочен към малко на брой големи бързо развиващи се пазари, по-специално в Източна Азия и Латинска Америка. Паричните преводи и помощите за развитие са важни източници на външно финансиране в много развиващи се страни, а сумите за обслужване на дълга са намалели. Нова тенденция е засилването на потоците от юг на юг.

Подпогамане на ефективната търговия

Емпиричната литература по принцип подкрепя виждането, че съществува тенденция глобализацията да се асоциира с по-силен растеж. Тя обаче показва също, че търговията е необходимо, но не и достатъчно условие за растеж и развитие. Икономическите и социалните политики, институциите и географското положение, както и публичните и частните инвестиции са важни допълнителни фактори при определянето на това дали държавите могат да се възползват напълно от възможностите за търговия. Поради тези причини Европейският съюз придава най-голямо значение на наличието на висококачествени планове за развитие и на усъвършенстването на институциите и управленските системи на страните, които получават помощ от ЕС. Като уважават правото на собственост на държавата, експерти в различни отдели и делегации на Комисията помагат за определянето и изпълнението на държавни и регионални стратегии за предоставяне на помощи от ЕС.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта