Sökväg

Transaktioner på finansmarknaden

Generaldirektoratet för ekonomi och finans (GD Ekonomi och finans) ansvarar för genomförandet respektive tillämpningen av några av EU:s finansieringsprogram och finansiella instrument i nära samarbete med större, internationella finansiella institut. GD Ekonomi och finans genomför dessutom transaktioner på finansmarknaden i samband med programmens genomförande och instrumentens tillämpning.

Våra transaktioner gäller stora belopp inom och utanför budgeten på sammanlagt runt sex miljarder euro.

Vi ansvarar för en professionell kapitalförvaltning och har hand om de finansiella tillgångarna utanför budgeten, inklusive EKSG (Europeiska kol- och stålgemenskapen) under avveckling och reservfonderna för övriga instrument som EU-kommissionen förvaltar.

Vi sköter dessutom in- och utlåning. Det innebär att vi sluter och förvaltar in- och utlåningsavtal, inklusive lån inom ramen för makroekonomiskt bistånd och Euratomlån.

För denna verksamhet utanför budgeten krävs professionell riskhantering och revisionskunskap. Revisionen av de finansiella instrumenten genomförs i enlighet med EU:s redovisningsregler som i sin tur bygger på de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (IPSAS) och IFRS-standarderna.

Vi förvaltar också garantifonden för åtgärder avseende tredje land, som ska täcka de risker för EU:s allmänna budget som härrör från lån och lånegarantier till länder utanför EU.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek