Navigačný riadok

Operácie na finančnom trhu

GR ECFIN vykonáva úlohy spojené s implementáciu mnohých finančných programov a nástrojov EÚ v úzkej spolupráci s hlavnými medzinárodnými finančnými inštitúciami. Okrem toho je zodpovedné za operácie na finančnom trhu, ktoré súvisia s implementáciou týchto programov a nástrojov.

Finančné operácie, ktoré vykonáva GR ECFIN sú financované z významných mimorozpočtových a rozpočtových zdrojov v celkovom objeme cca. 6 mld. EUR.

Úlohou GR ECFIN je profesionálna správa mimorozpočtových finančných aktív, vrátane ESUO v likv. (Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v likvidácii), ako aj finančných rezerv iných nástrojov, ktorých správou bola Komisia poverená.

Okrem toho vykonáva operácie požičiavania a poskytovania pôžičiek, ktoré zahŕňajú uzatváranie zmlúv o nových pôžičkách a výpožičkách a správu existujúcich pôžičiek a výpožičiek, vrátane pôžičiek v rámci makrofinančnej pomoci (MFA) a pôžičiek organizácie Euratom.

Pre tieto mimorozpočtové činnosti je nutné profesionálne riadenie rizika a odborná znalosť v oblasti účtovníctva. Zúčtovanie finančných nástrojov sa vykonáva podľa účtovných pravidiel EÚ, ktoré vychádzajú z medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor (IPSAS) a medzinárodných štandardov pre finančné účtovníctvo (IFRS).

GR ECFIN je zodpovedné aj za správu Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia, ktorý bol zriadený na krytie rizík hroziacich pre všeobecný rozpočet EÚ, ktoré súvisia s pôžičkami a zárukami na pôžičky, ktoré sa udeľujú nečlenským štátom.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo