Navigācijas ceļš

Finanšu tirgus operācijas

ECFIN ĢD atbild par daudzu ES finanšu programmu un instrumentu īstenojumu ciešā sadarbībā ar lielākajām starptautiskajām finanšu institūcijām. Turklāt tā pārziņā ir finanšu tirgus operācijas, kas ir saistītas ar šo programmu un instrumentu īstenojumu.

Operācijās, ko ECFIN ĢD veic finanšu tirgū, ir iesaistīti lieli ārpusbudžeta un budžeta līdzekļi,– to kopējais apjoms sasniedz aptuveni 6 miljardus eiro.

ECFIN ĢD gādā par ārpusbudžeta finanšu aktīvu profesionālu pārvaldību – ieskaitot likvidējamās EOTK (Eiropas Ogļu un tērauda kopiena) aktīvus, kā arī citu instrumentu finanšu rezerves, kuru pārvaldība ir uzticēta Komisijai.

Turklāt ECFIN ĢD nodarbojas ar aizņēmumu un aizdevumu operācijām. Pie šīm operācijām pieder jaunu aizdevumu un aizņēmumu līgumu slēgšana, kā arī pastāvošo aizdevumu un aizņēmumu pārvaldība, ieskaitot makrofinansiālā atbalsta (MFA) aizdevumus un Euratom aizdevumus.

Šīs ārpusbudžeta darbības prasa profesionālas zināšanas risku vadības un grāmatvedības jomā. Finanšu instrumentu grāmatvedības uzskaite notiek saskaņā ar ES grāmatvedības noteikumiem, kuru pamatā ir Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti (IPSAS) un Starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS).

Visbeidzot, ECFIN ĢD pārziņā ir arī Ārējo darbību garantiju fonda pārvaldība – šis fonds ir izveidots, lai segtu ES vispārējā budžeta riskus, kas saistīti ar ārpuskopienas valstīm piešķirtiem aizdevumiem un aizdevumu garantijām.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu