Navigatsioonitee

Finantsturutehingud

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab paljude ELi finantsprogrammide ja rahastamisvahendite rakendamise eest koostöös suuremate rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega. Lisaks vastutab ta kõnealuste programmide ja vahendite rakendamisega seotud finantsturutehingute eest.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat teeb finantsturutehinguid eelarvevälistest ja eelarvelistest vahenditest kokku umbes 6 miljardi euro suuruse summa ulatuses.

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab eelarveväliste finantsvarade, sh likvideerimisel oleva Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning teiste komisjoni hallata antud vahendite professionaalse haldamise eest.

Lisaks teeb peadirektoraat laenutehinguid. Selle hulka kuulub uute laenulepingute sõlmimine ning olemasolevate laenude, sh makromajandusliku finantsabi laenude ja Euratomi laenude, haldamine.

Kõnealused eelarvevälised tegevused eeldavad erialaseid teadmisi riskide maandamisest ja raamatupidamisarvestusest. Finantsvahendite raamatupidamisarvestus toimub kooskõlas ELi raamatupidamiseeskirjadega, mis põhinevad avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS) ja finantsaruandluse rahvusvahelistel standarditel (IFRS).

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat vastutab ka mitteliikmesriikide laenude ja laenutagatistega seotud riskide katmiseks asutatud välistegevuse tagatisfondi juhtimise eest.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem