Διαδρομή πλοήγησης

Πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Η ΓΔ ECFIN είναι αρμόδια για την υλοποίηση ορισμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τους κυριότερους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Επιπλέον, έχει την ευθύνη πράξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές που συνδέονται με την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων και μέσων.

Για τις πράξεις που αναλαμβάνει η ΓΔ ECFIN στη χρηματοπιστωτική αγορά διατίθενται σημαντικοί πόροι εκτός και εντός προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η ΓΔ ECFIN είναι αρμόδια για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων εκτός προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), καθώς και των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων άλλων οργανισμών των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στην Επιτροπή.

Επίσης, η ΓΔ ECFIN εκτελεί δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σύναψη νέων δανειοληπτικών και δανειοδοτικών συμβάσεων, καθώς και τη διαχείριση των υφιστάμενων δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων, όπως τα δάνεια μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και τα δάνεια Ευρατόμ.

Οι εν λόγω δραστηριότητες εκτός προϋπολογισμού απαιτούν υψηλές ικανότητες διαχείρισης του κινδύνου και άριστες γνώσεις λογιστικής. Οι λογιστικές πράξεις των χρηματοπιστωτικών μέσων εκτελούνται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της ΕΕ που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (IPSAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ-IFRS).

Τέλος, η ΓΔ ECFIN είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ταμείου Εγγύησης για τις Εξωτερικές Δράσεις, το οποίο έχει συσταθεί για να καλύπτει τους κινδύνους που συνεπάγονται για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ τα δάνεια και οι εγγυήσεις δανείων που χορηγούνται σε τρίτες χώρες.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου