Cesta

Operace na finančních trzích

GŘ ECFIN je pověřeno prováděním řady finančních programů a nástrojů EU v úzké spolupráci s významnými mezinárodními finančními institucemi. Kromě toho odpovídá za operace na finančních trzích spojené s prováděním těchto programů a nástrojů.

Operace na finančních trzích, které GŘ ECFIN provádí, zahrnují značné mimorozpočtové a rozpočtové zdroje o celkovém objemu přibližně 6 miliard EUR.

GŘ ECFIN je pověřeno odbornou správou mimorozpočtových finančních aktiv, včetně ESUO (Evropské společenství uhlí a oceli) v likvidaci, jakož i finančních rezerv jiných nástrojů, jejichž správa je svěřena Komisi.

Mimoto provádí operace v oblasti půjček a úvěrů. To zahrnuje uzavírání nových úvěrů a půjček a řízení stávajících úvěrů a půjček, včetně úvěrů v rámci makrofinanční pomoci a půjček Euratomu.

Tyto mimorozpočtové činnosti vyžadují odborné řízení rizik a znalost účetnictví. Vyúčtování finančních nástrojů se provádí v souladu s účetními pravidly EU, která jsou založena na mezinárodních účetních standardech pro veřejný sektor (IPSAS) a mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS).

GŘ ECFIN odpovídá rovněž za řízení Záručního fondu pro vnější vztahy, který byl zřízen ke krytí rizik pro souhrnný rozpočet EU souvisejících s úvěry a zárukami za úvěry poskytnutými třetím zemím.

Další nástroje

  • Verze pro tisk 
  • Zmenšit písmo 
  • Zvětšit písmo