Навигационна пътека

Операции на финансовия пазар

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) отговаря за провеждането на редица финансови програми и инструменти на ЕС в тясно сътрудничество с големи международни финансови институции. Освен това, тя отговаря за операциите на финансовия пазар, свързани с провеждането на тези програми и инструменти.

Финансовите пазарни операции, които ГД ECFIN осъществява, включват значителни извънбюджетни и бюджетни средства с общ обем от около 6 милиарда евро.

Генералната дирекция отговаря за професионалното управление на извънбюджетни финансови активи, включително Европейската общност за въглища и стомана в ликвидация, както и за финансовите резерви на други инструменти, чието управление е възложено на Комисията.

Освен това, тя осъществява операции по предоставяне и получаване на заеми. Това включва договарянето на нови заеми и кредити и управление на съществуващите такива, включително заемите за макрофинансова помощ и за Евратом.

Тези извънбюджетни дейности изискват професионална оценка на риска и счетоводен експертен опит. Отчитането на финансовите инструменти става съгласно счетоводните правила на ЕС, базиращи се на международните счетоводни стандарти за публичния сектор (IPSAS) и международните стандарти за финансово отчитане (IFRS).

Генералната дирекция отговаря също така за управлението на Гаранционния фонд за външни действия, създаден за покриване на рисковете за общия бюджет на ЕС във връзка със заемите и гаранциите за заеми, отпуснати на държави извън Съюза.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта