Navigačný riadok

Financovanie investícií

Komisia stimuluje financovanie investícií v európskych podnikoch a odvetviach prostredníctvom širokého spektra programov a nástrojov financovania. Úlohou GR ECFIN je implementácia mnohých takýchto programov a nástrojov.

Podľa lisabonskej stratégie je cieľom mnohých programov financovania, ktoré sú pod správou GR ECFIN, poskytovanie lepších príležitostí financovania pre európske malé a stredné podniky (MSP).

Okrem toho GR ECFIN spravuje niekoľko ďalších programov financovania, napríklad programy na zdokonalenie infraštruktúry v nových členských štátoch a krajinách susediacich s EÚ alebo na zdokonalenie energetickej účinnosti.

Ďalšia činnosť sa sústreďuje na podporu investícií v podnikoch v ranej fáze a odvetviach s vysokou mierou rastu.

GR ECFIN je takisto poverené prideľovaním pôžičiek Euratomu na čiastočné financovanie investícií v členských štátoch v jadrovom cykle – to znamená výstavbu, prevádzku a vyradenie jadrových elektrární z prevádzky – ako aj investícií v určitých členských štátoch, ktoré sú určené na zlepšenie bezpečnosti a účinnosti prevádzky jadrových elektrární, ako aj elektrární, ktoré je nutné dobudovať alebo vyradiť z prevádzky.

GR ECFIN prispieva takisto k rozvoju nových finančných nástrojov na podporu politík EÚ.

Poznámka: GR ECFIN neposkytuje priamu finančnú podporu jednotlivým spoločnostiam ani podnikateľom. Implementácia uvedených programov sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom sietí finančných sprostredkovateľov alebo špecializovaných fondov, na ktoré sa záujemcovia obrátia v prípade záujmu priamo.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo