Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση επενδύσεων

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο πλαίσιο ποικίλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων. Η ΓΔ ECFIN είναι αρμόδια για την εφαρμογή ορισμένων από αυτά τα προγράμματα και μέσα.

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, πολλά από τα προγράμματα χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η ΓΔ ECFIN στοχεύουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Επίσης, η ΓΔ ECFIN διαχειρίζεται μια σειρά άλλων προγραμμάτων χρηματοδότησης, π.χ. προγράμματα για τη βελτίωση των υποδομών στα νέα κράτη μέλη και στις χώρες που γειτονεύουν με την ΕΕ ή για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Άλλες δράσεις αποσκοπούν συγκεκριμένα στην προώθηση των επενδύσεων σε νεοσύστατες εταιρείες και σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς.

Η ΓΔ ECFIN είναι επίσης υπεύθυνη για τη χορήγηση δανείων Ευρατόμ με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε κράτη μέλη στον λεγόμενο πυρηνικό κύκλο – δηλαδή για την κατασκευή, τη λειτουργία και τον παροπλισμό σταθμών πυρηνικής ενέργειας– καθώς και επενδύσεων σε ορισμένες τρίτες χώρες για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των εν λειτουργία σταθμών πυρηνικής ενέργειας, καθώς και των σταθμών που πρόκειται να αποπερατωθούν ή να κλείσουν.

Τέλος, η ΓΔ ECFIN συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων που στοχεύουν στη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ.

Σημ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΓΔ ECFIN δεν χρηματοδοτεί απευθείας μεμονωμένες επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες. Τα παραπάνω προγράμματα υλοποιούνται συνήθως μέσω δικτύων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων ή εξειδικευμένων ταμείων στα οποία πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου