Навигационна пътека

Финансиране на инвестиции

Комисията насърчава финансирането на инвестиции в европейски предприятия и индустрии чрез широк кръг от финансови програми и инструменти. Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) отговаря за осъществяването на редица от тези програми и инструменти.

В съответствие с Лисабонската стратегия много от програмите за финансиране, управлявани от ГД ECFIN целят осигуряването на по-добри възможности за финансиране на европейските малки и средни предприятия (МСП).

Освен това генералната дирекция управлява и други програми за финансиране, като например програми за подобряване на инфраструктурата в новите държави-членки и страните съседи на ЕС или за повишаване на енергийната ефективност.

Други действия имат за цел конкретно да насърчават инвестициите във фирми в начална фаза на развитие и в бързо растящи сектори.

ГД ECFIN отговаря и за отпускането на заеми за „Евратом“ за частично финансиране на инвестиции на държавите-членки в ядрения цикъл – изграждането, експлоатацията и изваждането от експлоатация на атомни електроцентрали, както и инвестиции в някои държави извън ЕС за повишаване на безопасността и ефективността на експлоатацията на атомните електроцентрали, както и на централи, които трябва да бъдат завършени или затворени.

ГД ECFIN допринася също така за разработването на нови финансови инструменти в подкрепа на политиките на ЕС.

Забележка! Важно е да се отбележи, че ГД ECFIN не предоставя пряка финансова помощ на отделни фирми или предприемачи. Посочените програми обикновено се осъществяват чрез мрежи от финансови последници или специализирани фондове, към които заинтересованите лица трябва да се обърнат пряко, ако желаят да кандидатстват.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта