Navigačný riadok

Finančné operácie a nástroje na podporu politík EÚ

Komisia stimuluje financovanie investícií v európskych podnikoch a odvetviach prostredníctvom širokého spektra programov a nástrojov financovania.

Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (GR ECFIN) je zodpovedné za implementáciu niektorých týchto programov a nástrojov na financovanie investícií z rozpočtu Spoločenstva. Finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom medzinárodných finančných inštitúcií (MFI) a pomocou špecializovaných programov, napríklad tých, ktoré sú zamerané na malé a stredné podniky a transeurópske siete (TEN).

Medzi hlavné MFI, ktoré sa zúčastňujú na poskytovaní finančných prostriedkov, patrí skupina Európskej investičnej banky (EIB) vrátane Európskeho investičného fondu (EIF), Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Rozvojová banka Rady Európy (CEB) v spolupráci s Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

GR ECFIN zabezpečuje potrebnú koordináciu medzi Komisiou, skupinou EIB a EBOR a je zastúpené v riadiacich orgánoch týchto inštitúcií.

Okrem toho vykonáva každodenné operácie na finančnom trhu, ktoré súvisia s programami a ich implementáciou. Tieto operácie pokrývajú významné mimorozpočtové a rozpočtové zdroje a vyžadujú si značné odborné znalosti v oblasti financií a bankovníctva.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo