Navigačný riadok

Investície a financovanie

Komisia podporuje financovanie investícií v Európe prostredníctvom širokej škály finančných programov a nástrojov.

Investície sú jedným z troch pilierov priorít ekonomickej politiky EÚ. Ďalšie dva piliere tvoria štrukturálne reformy a fiškálna zodpovednosť.

Investičný plán pre Európu

Európska komisia začala s realizáciou Investičného plánu pre Európu, ktorého cieľom je v priebehu nasledujúcich troch rokov sprístupniť 315 mld. EUR na investície a zabezpečiť výraznú a cielenú podporu hospodárskych odvetví, ktoré vytvárajú pracovné miesta a zvyšujú rast.

Viac informácií o investičnom pláne pre Európu

Investičný plán sa zameriava na odstránenie prekážok pre investície, zviditeľňovanie investičných projektov, technickú pomoc pre projekty a inteligentnejšie využívanie nových a existujúcich finančných zdrojov.

Investičné príležitosti

Osobitná pracovná skupina, ktorú tvoria zástupcovia členských štátov, Komisie a EIB, zhrnula príklady investičných projektov z celej EÚ s cieľom poskytnúť prvý prehľad investičných príležitostí v EÚ. Výsledkom bolo zostavenie zoznamov projektov, ktoré boli uverejnené výlučne na informatívne účely týkajúce sa investičných príležitostí v EÚ.

Skutočnosť, že projekt je uvedený na týchto zoznamoch neznamená, že v budúcnosti získa oprávnenie na financovanie zo strany EIB alebo Európskej komisie, pretože zoznamy slúžia len na ilustráciu širokej škály projektov, ktoré sú k dispozícii pre investície v EÚ.

Navyše Komisia vykonáva celý rad programov a nástrojov financovania investícií, ktoré zlepšujú účinnosť využívania rozpočtu EÚ v rámci Únie aj mimo nej. Finančné prostriedky prúdia z medzinárodných finančných inštitúcií (MFI), národných podporných bánk a agentúr členských štátov EÚ, a prostredníctvom špecializovaných programov, ako sú tie, ktoré sa zameriavajú na MSP a transeurópske siete.

Hlavnými zúčastnenými medzinárodnými finančnými inštitúciami sú:

  • Európska investičná banka (EIB) vrátane Európskeho investičného fondu (EIF),
  • Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a
  • Rozvojová banka Rady Európy (CEB).

GR ECFIN zabezpečuje potrebnú koordináciu medzi Komisiou, skupinou EIB a EBOR, a je zastúpené v riadiacich orgánoch týchto inštitúcií.

Okrem toho zodpovedá za každodenné operácie na finančnom trhu spojené s programami a ich vykonávaním. Tieto operácie zahŕňajú značné rozpočtové a mimorozpočtové zdroje a vyžadujú si rozsiahle špecializované odborné znalosti vo finančnej a bankovej oblasti.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo