Navigointipolku

Investoinnit ja rahoitus

Euroopan komissio edistää investointien rahoitusta EU:ssa useilla rahoitusohjelmilla ja -välineillä.

Investoinnit ovat yksi EU:n talouspolitiikan painopisteistä vastuullisen finanssipolitiikan ja rakenneuudistusten ohella.

Euroopan investointiohjelma

Euroopan komissio on käynnistänyt Euroopan investointiohjelman, jonka tavoitteena ovat yli 315 miljardin euron investoinnit seuraavien kolmen vuoden aikana. Ohjelmalla pyritään tehokkaasti ja kohdennetusti tukemaan talouden aloja, jotka edistävät kasvua ja työllisyyttä.

Investointimahdollisuudet

Komissio perusti investointiohjelman yhteydessä työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia alustava katsaus investointimahdollisuuksiin EU:ssa. Työryhmässä oli mukana komission, EU-maiden ja Euroopan investointipankin (EIP) edustajia. Ryhmä tuotti alla olevan luettelon, joka sisältää esimerkkejä investointihankkeista EU:ssa.

Yksittäisen hankkeen sisällyttäminen tähän luetteloon ei tarkoita, että hanke saisi automaattisesti rahoitusta EIP:ltä tai komissiolta. Luettelon tarkoitus on ainoastaan antaa esimerkkejä mahdollisista investointihankkeista EU:ssa.

Komissiolla on myös useita ohjelmia ja rahoitusvälineitä, joilla investointeja rahoitetaan EU:n talousarviovaroista. Investoinnit voivat kohdistua myös EU:n ulkopuolelle. Rahoitus kanavoidaan kansainvälisten rahoituslaitosten (IFI), EU-maiden kansallisten kehityspankkien ja virastojen sekä erilaisten kohdennettujen ohjelmien kautta (esim. pk-yrityksille ja Euroopan laajuisiin verkkoihin suunnatut ohjelmat).

Näistä rahoituslaitoksista tärkeimmät ovat

  • Euroopan investointipankkiryhmä (EIP-ryhmä) ja siihen kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR)
  • Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD)
  • Euroopan neuvoston kehityspankki (CEB).

Komission talouden ja rahoituksen pääosasto koordinoi komission, EIP-ryhmän ja EBRD:n toimia, ja sillä on edustajat kyseisten laitosten hallintoelimissä.

Pääosasto vastaa myös ohjelmiin ja niiden täytäntöönpanoon liittyvistä päivittäisistä rahoitusmarkkinatoimista. Näissä laajaa rahoitus- ja pankkialan erityisasiantuntemusta edellyttävissä toimissa käytetään talousarviomäärärahojen lisäksi myös huomattavia talousarvion ulkopuolisia rahoituslähteitä.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä