Navigatsioonitee

Investeeringud ja rahastamine

Komisjon julgustab investeeringute rahastamist Euroopas paljude finantsprogrammide ja rahastamisvahendite vahendusel.

Investeerimine on lisaks eelarvepoliitilisele vastutusele ja struktuurireformidele üks ELi majanduspoliitika prioriteetide kolmest sambast.

Euroopa Investeerimiskava

Euroopa Komisjon on käivitanud Euroopa investeerimiskava, et eraldada järgmise kolme aasta jooksul investeeringuteks üle 315 miljardi euro ning ergutada jõuliselt ja sihipäraselt majandussektoreid, kus luuakse töökohti ning suurendatakse majanduskasvu.

Investeerimisvõimalused

Selleks et pakkuda esialgset ülevaadet investeerimisvõimalustest ELis, koondas spetsiaalne töörühm, millesse kuuluvad liikmesriikide, komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga esindajad, näited erinevatest investeerimisprojektidest ELis. Selle töö tulemusel koostati allpool esitatud projektide loetelu, mis avaldati üksnes selleks, et jagada teavet investeerimisvõimaluste kohta ELis.

Asjaolu, et projekt on hõlmatud loetelus, ei tähenda, et seda rahastatakse tulevikus Euroopa Investeerimispanga või Euroopa Komisjoni vahenditest, kuna loetelu eesmärk on lihtsalt tuua näiteid erinevatest projektidest, millesse on ELis võimalik investeerida.

Lisaks rakendab komisjon ELi eelarvest investeeringute rahastamiseks mitmeid asjaomaseid programme ja instrumente nii ELis kui ka sellest väljaspool. Rahastamine toimub läbi rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide, riiklike tugipankade ja ELi liikmesriikide avalik-õiguslike asutuste ning eriprogrammide, nagu VKEdele ja üleeuroopalistele võrkudele suunatud programmid.

Peamised osalevad rahvusvahelised finantsinstitutsioonid on järgmised:

  • Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp, sealhulgas Euroopa Investeerimisfond (EIF),
  • Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ning
  • Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB)

Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat tagab vajaliku kooskõlastamise komisjoni ja EIP grupi ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga vahel, olles esindatud nende institutsioonide juhtorganites.

Lisaks sellele tegeleb ta igapäevaste finantsturu tehingutega, mis on seotud programmide ja nende rakendamisega. Need toimingud hõlmavad olulisi eelarveväliseid ja eelarvelisi vahendeid ning nõuavad ulatuslikke finants- ja pangandusalaseid eriteadmisi.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem