Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοπιστωτικές πράξεις και χρηματοπιστωτικά μέσα που στηρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο πλαίσιο ποικίλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ΓΔ ECFIN) είναι αρμόδια για την υλοποίηση ορισμένων από αυτά τα προγράμματα και μέσα χρηματοδότησης επενδύσεων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η χρηματοδότηση διοχετεύεται μέσω διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και μέσω ειδικών προγραμμάτων όπως αυτά που στοχεύουν στις ΜΜΕ και στα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Οι κυριότεροι συμμετέχοντες διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί είναι ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) σε συνεργασία με την Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Η ΓΔ ECFIN διασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ, αφενός, της Επιτροπής και, αφετέρου, του ομίλου της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ και εκπροσωπείται στις διοικήσεις αυτών των οργανισμών.

Επιπλέον, αναλαμβάνει τις καθημερινές πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές που αφορούν τα προγράμματα και την υλοποίησή τους. Οι πράξεις αυτές καλύπτουν σημαντικές δαπάνες εντός και εκτός του προϋπολογισμού και απαιτούν ευρεία και εξειδικευμένη κατάρτιση στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου