Διαδρομή πλοήγησης

Επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ευρώπη στο πλαίσιο πολλών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσων.

Οι επενδύσεις είναι ένας από τους τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, μαζί με τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη με στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω των 315 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία και να δώσει μια ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε τομείς της οικονομίας που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την ανάπτυξη.

Περισσότερα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική συνδρομή σε σχέδια επενδύσεων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων

Επενδυτικές ευκαιρίες

Για να δώσει μια πρώτη εικόνα των επενδυτικών ευκαιριών στην ΕΕ, ειδική ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ΕΤΕπ συγκέντρωσε παραδείγματα επενδυτικών σχεδίων από ολόκληρη την ΕΕ. Με βάση αυτά τα παραδείγματα καταρτίστηκαν οι παρακάτω κατάλογοι σχεδίων, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ.

Το γεγονός ότι ένα σχέδιο περιλαμβάνεται στους εν λόγω καταλόγους δεν σημαίνει ότι θα καταστεί μελλοντικά επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι σκοπός των καταλόγων είναι να δείξουν το ευρύ φάσμα σχεδίων που διατίθενται για επενδύσεις στην ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά προγραμμάτων και μέσων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τόσο εντός όσο εκτός της ΕΕ. Η χρηματοδότηση αυτή διοχετεύεται μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΔΧΙ), εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και δημόσιων οργανισμών των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως αυτά που στοχεύουν στις ΜΜΕ και τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Τα κυριότερα συμμετέχοντα ΔΧΙ είναι:

  • ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ),
  • η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και
  • η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ)

Η ΓΔ ECFIN μεριμνά για τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ, αφενός, της Επιτροπής και, αφετέρου, του ομίλου ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ, και εκπροσωπείται στα διοικητικά όργανα αυτών των ιδρυμάτων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει τις καθημερινές πράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές που αφορούν τα προγράμματα και την υλοποίησή τους. Οι πράξεις αυτές καλύπτουν σημαντικούς πόρους εντός και εκτός προϋπολογισμού και απαιτούν ευρεία και ειδική εμπειρογνωσία στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου