Навигационна пътека

Investment and financing

The Commission encourages the financing of investment in Europe through a wide range of financial programmes and instruments.

Инвестициите са един от трите стълба на приоритетите в икономическата политика на ЕС наред с фискалната отговорност и структурните реформи.

План за инвестиции за Европа

Европейската комисия създаде План за инвестиции за Европа, чиято цел през следващите три години е да се реализират инвестиции в размер над 315 млрд. евро и да се осигурят силни и целенасочени стимули за секторите на икономиката, които създават работни места и допринасят за повишаване на растежа.

Научете повече за Плана за инвестиции за Европа

Планът за инвестиции е съсредоточен върху премахването на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси.

Възможности за инвестиции

Създадената от представители на страните членки, Комисията и ЕИБ специална работна група, която трябваше да подготви първоначален преглед на възможностите за инвестиции в ЕС, събра примери за инвестиционни проекти в Съюза. Това доведе до изготвянето на списъците с проекти по-долу, чиято единствена цел е информиране за възможностите за инвестиции в ЕС.

Фактът, че даден проект е включен в тези списъци, не означава, че в бъдеще той ще отговаря на условията за финансиране от ЕИБ или Европейската комисия, тъй като целта на списъците е просто да покажат широкия спектър от достъпни за финансиране проекти в ЕС.

Освен това Комисията прилага редица програми и инструменти за финансиране на инвестиции в Съюза и извън него, като се използва лостовият ефект от бюджета на ЕС. Финансирането се предоставя чрез международни финансови институции (МФИ), национални насърчителни банки и публични агенции в страните членки, както и чрез специализирани програми, като например тези, насочени към МСП и трансевропейските мрежи.

Основните участващи МФИ са:

  • Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), включително Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ),
  • Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и
  • Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ).

ГД „Икономически и финансови въпроси“ осигурява необходимата координация между Комисията и групата на ЕИБ и ЕБВР и е представена в управителните органи на тези институции.

Освен това тя се грижи за ежедневните операции на финансовия пазар във връзка с програмите и тяхното изпълнение. Тези операции обхващат значителни извънбюджетни и бюджетни ресурси и изискват широк специализиран експертен опит във финансовата и банковата област.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта