Навигационна пътека

Финансови операции и инструменти в подкрепа на политиките на ЕС

Комисията насърчава финансирането на инвестиции в европейски предприятия и индустрии чрез широк кръг от финансови програми и инструменти.

Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ (ECFIN) отговаря за реализацията на редица от тези програми и инструменти за финансиране на инвестиции от бюджета на Общността. Средствата се отпускат чрез международни финансови институции и чрез специализирани програми, като например програмите за малките и средни предприятия и за трансевропейските мрежи.

Основните участващи международни финансови институции са Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), включваща Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Банката за развитие към Съвета на Европа (БСЕ) в сътрудничество с Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Генерална дирекция ECFIN осигурява необходимата координация между Комисията и Групата на ЕИБ и ЕБВР и има представители в ръководните органи на тези институции.

Освен това, тя се занимава с ежедневните операции на финансовия пазар, свързани с програмите и тяхната реализация. Тези операции включват значителни извънбюджетни и бюджетни средства и изискват широк и специализиран експертен опит в областта на финансите и банковото дело.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта