Navigointipolku

Koordinointi EIP-ryhmän ja EBRD:n välillä

Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa komission suhteista Euroopan investointipankkiryhmään (EIP-ryhmä) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkiin (EBRD).

Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR) muodostavat yhdessä EIP-ryhmän.

EIP:n tehtävänä on edistää EU:n yhdentymistä, tasapainoista kehitystä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta rahoittamalla investointeja. Talouden ja rahoituksen pääosasto vastaa EIP:n strategisia linjauksia koskevan komission kannan muotoilusta. Talouden ja rahoituksen pääosasto myös huolehtii koordinoinnista laadittaessa komission lausuntoa siitä, ovatko EIP:n lainoja koskevat ehdotukset EU:n sääntöjen ja politiikkojen mukaiset.

Euroopan kehitysrahasto (EIR) on erikoistunut tarjoamaan riskipääomaa ja takauksia pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehittämiseen. EU:n politiikkoja ja lainsäädäntöä koskevissa erityiskysymyksissä talouden ja rahoituksen pääosasto huolehtii asianmukaisesta koordinoinnista EIR:n ja muiden komission yksikköjen välillä.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD) on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tehtävänä on huolehtia avoimeen markkinatalouteen siirtymisestä ja tukea yksityistä aloitteellisuutta ja yritystoimintaa alueella, johon kuuluu maita Keski-Euroopasta ja Keski-Aasiasta. Pankin omistavat 61 valtiota (mukaan luettuna kaikki EU:n jäsenvaltiot), Euroopan yhteisö ja EIP. EU omistaa kaikkiaan 63 prosenttia sen osakkeista. EBRD tarjoaa hankerahoitusta pääasiassa yksityisille yrityksille, tavallisesti yhdessä muiden lainanantotoimintaa harjoittavien kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Se myös tukee kunnallisten palvelujen yksityistämistä, rakenteellista uudistamista ja kehittämistä yhteistyössä julkisen sektorin kumppanien kanssa.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä