Διαδρομή πλοήγησης

Συντονισμός με τον όμιλο της ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ

Η ΓΔ ECFIN είναι αρμόδια για τις σχέσεις της Επιτροπής με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EΤΑΑ).

Ο όμιλος της ΕΤΕπ απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤΕ).

Αποστολή της ΕΤΕπ είναι να συμβάλλει, με τη χρηματοδότηση επενδύσεων, στην ολοκλήρωση, την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή της ΕΕ. Η ΓΔ ECFIN είναι υπεύθυνη για τη θέση που λαμβάνει η Επιτροπή σε σχέση με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της ΕΤΕπ. Επίσης, η ECFIN συντονίζει την προετοιμασία της γνώμης που διατυπώνει η Επιτροπή για το κατά πόσον οι προτάσεις δανειοδότησης της ΕΤΕπ συνάδουν με τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές.

Το ΕΤΕ χορηγεί επιχειρηματικά κεφάλαια και εγγυήσεις για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η ΓΔ ECFIN μεριμνά για τον συντονισμό του ΕΤΕ με τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με ειδικά ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EΤΑΑ) είναι ένα διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε για να προωθήσει τη μετάβαση σε οικονομίες ελεύθερης αγοράς και να ενθαρρύνει την ιδιωτική και επιχειρηματική πρωτοβουλία σε διάφορες χώρες, από την Κεντρική Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία. Μέτοχοι της Τράπεζας είναι 61 χώρες (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ΕΕ κατέχει συνολικά 63% του κεφαλαίου της Τράπεζας. Η EΤΑΑ χρηματοδοτεί κυρίως σχέδια ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνήθως μαζί με άλλους φορείς της αγοράς κεφαλαίων. Επιπλέον, συνεργάζεται με εταίρους του δημόσιου τομέα για τη στήριξη της ιδιωτικοποίησης, της αναδιάρθρωσης και της βελτίωσης των δημοτικών υπηρεσιών.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου