Navigačný riadok

Reakcia na finančnú krízu

Responding to the financial crisis

Aby sa predišlo úplnému kolapsu bankového systému, banky si prestali požičiavať a vyschli úverové zdroje. Aby sa predišlo úplnému kolapsu bankového systému, európske vlády sa rozhodli zachrániť svoje banky naliehavou pomocou v nebývalom meradle .Medzi rokmi 2008 a 2011 im dali 1,6 bilióna eur, čo je 13% ročného HDP v EÚ. EÚ takisto  spustila rozsiahly program európskej obnovy, aby zachovala zamestnanosť, úroveň sociálnej ochrany a podporu hospodárskych investícií . Týmto spôsobom zabránil útokom na banky a ochránila úspory Európanov. Euro si zachovalo svoju hodnotu a krajiny eurozóny úspešne ochránilo pred najhoršími účinkami hospodárskej krízy tím , že európskym firmámposkytlo stabilný priestor pre medzinárodný obchod a investície. Toto úsilie si však vyžiadalo svoju daň, hlavne preto, že väčšina peňazí sa musela požičať.

V súvislosti s hospodárskou a finančnou krízou sa naplno prejavila nepripravenosť bankového systému EÚ na trhové otrasy. Problém jednej banky sa rýchlo môže preniesť na ďalšie, čo má negatívny vplyv na vkladateľov, investície a hospodárstvo ako celok. V reakcii na tento stav posilnili členské štáty a EÚ dohľad nad finančným sektorom. Súčasťou uskutočnených reforiem  bolo vytvorenie 3 európskych orgánov dohľadu v minulom roku. Ich úlohou je pomáhať koordinovať činnosti vnútroštátnych regulátorov a zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel EÚ.

  • Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), ktorý zodpovedá za dohľad nad bankami vrátane dohľadu nad rekapitalizáciou bánk,
  • Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorý zodpovedá za dohľad nad kapitálovými trhmi a vykonáva priamy dohľad nad ratingovými agentúrami a archívmi obchodných údajov a
  • Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), ktorý zodpovedá za dohľad nad poisťovňami.

Európsky finančný dohľad sa posilňuje a má zabezpečiť, aby banky boli  lepšie kapitalizované, konali zodpovedne a mohli požičiavať domácnostiam a podnikom. To otvára cestu  k bankovej únii, ktorá má zabezpečiť, aby vklady občanov boli pod ochranou a daňoví poplatníci neboli nútení platiť za neschopnosť bank.

Banková únia je prirodzeným doplnením hospodárskej a menovej únie. Jej úlohou je riešiť nedostatky, ktoré odhalila kríza. Európska centrálna banka čoskoro prevezme úlohu spoločného orgánu dohľadu pre banky v krajinách, ktoré sú súčasťou eurozóny. Okrem toho sa rozhodnutia o tom, ako riešiť banku v úpadku, budú prijímať centrálne na základe spoločného súboru pravidiel navrhnutých s cieľom minimalizovať finančné zaťaženie daňových poplatníkov. Zároveň sa zvýši ochrana európskych vkladateľov. Prostredníctvom týchto a ďalších približne 30 opatrení sa EÚ snaží vybudovať efektívnejší finančný sektor založený na silnejších, odolnejších bankách a zdravšej regulácii a dohľade.

Európska centrálna banka ako nezávislý orgán v oblasti menovej politiky eurozóny zohrala dôležitú úlohu pri zvládnutí krízy vďaka inovatívnym politikám. Jej rozhodnutie poskytnúť bankám potrebné finančné prostriedky za nízky úrok na obdobie troch rokov pomohlo upokojiť situáciu na trhoch, pretože banky získali istotu, že budú môcť pokryť svoje krátkodobé potreby. V čase, keď došlo k takému narušeniu finančných trhov, že sa od vlád jednotlivých štátov požadovali neprimerane vysoké výnosy z pôžičiek, navrhla ECB program priamych menových transakcií (OMT), na základe ktorého prisľúbila kúpiť štátne dlhopisy vlád v ťažkostiach, aby zaručila rozumnú výšku úrokovej sadzby, avšak pod podmienkou, že sa tieto krajiny zaviažu realizovať program hospodárskych reforiem za podpory Európskeho mechanizmu pre stabilitu (fond finančnej pomoci pre krajiny eurozóny). Hoci zatiaľ žiadna krajina nepožiadala o použitie programu OMT, samotná skutočnosť, že existuje, pomohla upokojiť situáciu na finančných trhoch.

Viac informácií...

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo