Ścieżka nawigacji

Odpowiedź na kryzys finansowy

Responding to the financial crisis

By uniknąć całkowitego załamania systemu bankowego, europejskie rządy ruszyły swoim bankom na ratunek zapewniając awaryjne wsparcie na bezprecedensową skalę: pomoc wyniosła 1,6 bln euro, co odpowiada 13% rocznego PKB UE.

 EU wprowadziła także programnaprawczy na skalę europejską, by zapewnić bezpieczeństwo pracy i poziomu opieki społecznej oraz wspierać inwestycje gospodarcze. W ten sposób uniknięto szturmu na banki, a oszczędności Europejczyków pozostałybezpieczne.

 Euro obroniło swoją wartośći i z powodzeniem ochroniło kraje strefy euro przed najgorszymi skutkami kryzysu gospodarczego zapewniając firmom w UE stabilne warunki handlu zagranicznego i inwestycji. Jednak te wysiłki przyniosły i konsekwencje, szczególnie zważywszy na fakt, że większość środków trzeba było pożyczyć. Kryzys gospodarczy i finansowy udowodnił, że system bankowy UE jest mało odporny na wstrząsy. Problemy zaledwie jednego banku mogą szybko rozprzestrzenić się na inne, ze szkodą dla ich klientów, inwestorów i całej gospodarki.

W związku z tym UE i jej państwa członkowskie postanowiły wzmocnić nadzór nad sektorem finansowym. Jednym z elementów reformy było ustanowienie w zeszłym roku trzech europejskich organów nadzoru zajmujących się koordynowaniem działań krajowych organów regulacyjnych i zagwarantowaniem spójnego stosowania unijnych przepisów.

  • Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), który zajmuje się nadzorem nad bankami, w tym nadzorem nad ich dokapitalizowaniem; oraz
  • Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW), którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad rynkami kapitałowymi i bezpośredniego nadzoru w odniesieniu do agencji ratingowych i repozytoriów transakcji;
  • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EUNUiPPE), sprawujący nadzór nad sektorem ubezpieczeniowym.

Powołano europejski nadzór finansowy, by zapewnić, że banki posiadają lepszą kapitalizację, działają odpowiedzialnie i mogą udzielać kredytów firmom i gospodarstwom domowym. To przygotowuje drogę do utworzenia unii bankowej, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony depozytów obywateli oraz uniknięcia obciążania podatników kosztami upadłości banków.

Unia Bankowa jest naturalnym uzupełnieniem Unii Gospodarczej i Walutowej. Ma ona zaradzić niedociągnięciom ujawnionym przez kryzys. Wkrótce banki w każdym kraju strefy euro będą podlegać wspólnemu organowi nadzorczemu jakim jest Europejski Bank Centralny. Ponadto decyzje w sprawie sposobu postępowania w przypadku banków zagrożonych upadkiem będą podejmowane na szczeblu centralnym, według wspólnego zbioru przepisów mających na celu minimalizację kosztów ponoszonych przez podatników. Deponenci w całej Europie będą również objęci lepszą ochroną. Poprzez te i niemal 30 innych działań UE stara się budować bardziej efektywny sektor finansowy oparty na silniejszych i bardziej odpornych bankach, solidniejszych regulacjach i dokładniejszym nadzorze.

Jako niezależny organ polityki pieniężnej w strefie euro Europejski Bank Centralny (EBC) odegrał istotną rolę w powstrzymaniu kryzysu, stosując innowacyjną politykę. Decyzja EBC w sprawie niskoprocentowych pożyczek dla banków na okres trzech lat i w kwocie takiej, jaka będzie im potrzebna, pozwoliła uspokoić rynki, zapewniając, że banki będą w stanie zaspokoić swoje krótkoterminowe potrzeby. Kiedy rynki finansowe stały się tak dysfunkcyjne, że wymagały nieracjonalnie wysokich zwrotów z udzielonych dla rządów pożyczek, EBC opracował program bezwarunkowych transakcji monetarnych (OMT), na podstawie którego zobowiązał się do zakupu obligacji borykających się z trudnościami rządów. Celem było zapewnienie racjonalnej stopy zwrotu, pod warunkiem, że państwa te również zaangażują się w program reform gospodarczych w ramach funduszu pomocowego strefy euro, Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Chociaż żaden kraj nigdy nie zwrócił się o pomoc w ramach programu OMT, sam fakt jego istnienia pozwolił uspokoić rynki finansowe.

Więcej informacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku 
  • Zmniejsz tekst 
  • Powiększ tekst