Navigačný riadok

Rast

Growth

Hlboká recesia

V roku 2009 sa Európa dostala do najhlbšej recesie od skončenia druhej svetovej vojny. HDP klesol o 4 % a priemyselná výroba sa prepadla o 20 % v porovnaní s úrovňami v 90-tych rokoch 20. storočia. Po dvoch rokoch rastu sa EÚ v roku 2012 znova dostala do recesie. V roku 2013 nezamestnanosť v rámci eurozóny dosiahla v priemere 12 %. V niektorých krajinách sa miera nezamestnanosti, a to najmä u mladých ľudí, vyšplhala na výrazne vyššiu úroveň.

Recesia stlačila európske vlády medzi znižujúce sa daňové príjmy a zvyšujúce sa náklady opatrení na podporu hospodárstva, a to aj pre finančný sektor.

Krehké oživenie

Európske hospodárstvo v súčasnosti vykazuje prvé znaky oživenia. Silný a udržateľný rast je kľúčom k opätovnému poskytnutiu práce pre ľudí a k zlepšeniu životnej úrovne. Je najvyššou prioritou EÚ. Oživenie je však aj naďalej krehké, pretože mnohé domácnosti, spoločnosti a vlády sú ešte zaťažené veľkými dlhmi, ktoré treba znížiť. Preto je veľmi dôležité podporovať opatrenia, ktoré posilňujú udržateľné verejné financie a hospodársky rast v dlhodobom meradle.

Európa 2020: Dlhodobá stratégia hospodárskeho rastu a zamestnanosti

Štrukturálne slabiny európskeho hospodárstva, ktoré sa ukázali počas krízy, je možné riešiť len prostredníctvom štrukturálnych reforiem, ktoré síce prebiehajú na národných úrovniach, ale stavajú na spoločných úspechoch, akými sú jednotný trh, spoločná obchodná politika a iné politiky na úrovni EÚ. Ak chceme, aby model európskeho sociálneho trhového hospodárstva prežil aj v súčasnom zložitom prostredí, musí sa naša ekonomika stať konkurencieschopnejšou.

V záujme riešenia týchto problémov Európska únia a jej členské štáty začali v roku 2010 realizovať plán na dosiahnutie udržateľného rastu pre nadchádzajúce desaťročie – stratégiu Európa 2020, ktorá sa zaoberá krátkodobými výzvami súvisiacimi s krízou a potrebou štrukturálnych reforiem. Zakladá sa na prorastových opatreniach, ktoré majú zaručiť, že európske hospodárstvo obstojí aj v budúcnosti.

Európa 2020

Ciele a hlavné iniciatívy

EÚ si stanovila päť ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, sociálneho začlenenia a energetiky/boja proti zmenám klímy, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. EÚ chce:

  1. zabezpečiť 75-percentnú mieru zamestnanosti pre ľudí vo veku 20 – 64 rokov;
  2. zaistiť, aby investície do výskumu vývoja dosiahli 3 % HDP EÚ;
  3. obmedziť emisie skleníkových plynov o 20 % alebo až o 30 % (v porovnaní s úrovňou v roku 1990), dosiahnuť, aby 20 % energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, a zvýšiť energetickú efektivitu o 20 %;
  4. znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10 % a dosiahnuť, aby minimálne 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo terciárne vzdelanie;
  5. znížiť počet osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením o 20 miliónov.

Všetky krajiny EÚ prijali svoje vlastné vnútroštátne ciele každej z uvedených oblastí a lídri EÚ sa dohodli na rade konkrétnych opatrení na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ.

Odporúčania pre jednotlivé členské štáty

Ročný prieskum rastu – stanovenie naliehavých priorít

Európska komisia identifikovala niekoľko priorít politiky, ktoré vládam odporúča prijať v roku 2014.
Vlády, ktoré potrebujú zlepšiť svoje financie by v prvom rade mali hľadať spôsoby, ako zmenšiť možné negatívne vplyvy. Napríklad pri hľadaní úspor by sa mali vlády vyhýbať znižovaniu výdavkov v oblasti vzdelávacích, výskumných a investičných projektov, ktoré by mohli naštartovať rast.
Vlády by sa zároveň mali usilovať prispôsobiť svoje daňové systémy tak, aby podporovali rast. Napríklad by mali znížiť daňové zaťaženie pracovnej sily, pokiaľ ide o zdroje, ako sú majetok, spotreba a znečistenie.
Zásadný význam má aj náprava a reforma bankového sektora tak, aby bol schopný slúžiť skutočnému hospodárstvu. Možno ich dosiahnuť prostredníctvom programov, ktoré pomáhajú nezamestnaným nájsť si prácu a prostredníctvom zmien, ktoré spoločnostiam uľahčia nábor nových pracovníkov.
Modernizácia služieb verejnej správy v záujme zníženie nákladov a byrokracie pomáha hospodárstvu mnohorakými spôsobmi.

Prečítajte si kompletný zoznam odporúčaní.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo