Navigačný riadok

Slovník

Glossary

Bretton Woods: Bol to systém medzinárodného menového riadenia, odsúhlasený v roku 1944 krajinami s najväčším priemyselným vplyvom. Od signatárov sa vyžadovalo, aby prepojili svoje meny s cenou zlata a podporovali tak medzinárodnú menovú stabilitu.

Centrálna banka: Národná banka, ktorá spravuje peňažné rezervy krajiny a riadi fyzickú dodávku peňazí.

Ecofin: Rada Európskej únie v zložení, ktoré tvoria ministry hospodárstva a financií krajín EÚ.

Európska centrálna banka (ECB): Centrálna banka eurozóny. ECB nezávisle riadi menovú politiku eurozóny.

Európska komisia: Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov. Riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

Európska rada: Zasadnutia hláv štátov a vlád krajín EÚ a predsedu Európskej komisie.

Európsky menový systém (EMS): Systém na riadenie výkyvov mien, ktorý založilo Európske hospodárske spoločenstvo v roku 1979 a nahradil „menového hada“.

Európsky parlament: S členmi zo všetkých členských štátov EÚ, ktorých priamo volia občania EÚ, zdieľa Parlament s Radou zodpovednosť za schvaľovanie právnych predpisov EÚ, rozsah jeho právomocí v tomto smere však záleží na konkrétnej oblasti, ktorej sa daný predpis týka. V prípade HMÚ pomáha prostredníctvom svojho Hospodárskeho a menového výboru formovať legislative a zároveň určovať podobu širšej politickej debaty.

Európsky semester: urópsky semester je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ.

Európsky systém centrálnych bánk (ESCB): Tvoria ho centrálne banky EÚ a ECB.

Euroskupina: Ministri hospodárstva a financií krajín eurozóny.

Eurosystém: Časť ESCB, ktorú tvoria centrálne banky eurozóny a ECB.

Fiškálna politika: Zahŕňa riadenie štátnych príjmov (napr. dane) a výdavkov (napr. výdavky na zdravotnú starostlivosť).

Jednotný trh: Colná únia, v rámci ktorej sú spoločné politiky založené na voľnom pohybe kapitálu, tovaru, osôb a služieb. Jednotný trh sa podobá na spoločný trh, kladie však väčší význam na odstránenie obchodných obmedzení, ako sú napr. technické normy a dane, ktoré sú „harmonizovanejšie“. EÚ najprv predstavovala spoločný trh, jednotným trhom sa stala na základe Maastrichtskej zmluvy z roku 1992.

Maastrichtská zmluva (Zmluva o Európskej únii): V roku 1992 ju v holandskom Maastrichte podpísali členské štáty Európskeho spoločenstva. Maastrichtská zmluva rozšírila právomoci Európskeho spoločenstva, na základe čoho sa zmenilo na Európsku úniu, a viedla k vytvoreniu HMÚ a eura.

Mechanizmus výmenných kurzov (ERM): Časť Európskeho menového systému, v rámci ktorého členovia EMS odsúhlasili, že budú udržiavať pomerné ceny svojich mien v rámci úzkeho pásma voči ECU. ERM bol pri zavedení eura v roku 1999 nahradený mechanizmom ERM II, v rámci ktorého sa meny krajín EÚ prepojili s eurom v rámci fluktuačného pásma ± 15 %.

Menový had: Mechanizmus na riadenie výkyvov mien voči americkému doláru, prijatý Európskym hospodárskym spoločenstvom v roku 1972. Ide o udržiavanie mien voči doláru v rámci úzkeho pásma.

Pravidlá EÚ pre riadenie ekonomiky: Súbor pravidiel EÚ, ktorými sa posilňuje Pakt stability a rastu a zriaďuje postup v prípade makroekonomickej nerovnováhy.

Rímska zmluva (Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva): Podpísaná v roku 1957 v Ríme. Táto zmluva znamenala založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Európskeho spoločenstva. Maastrichtskou zmluvou bola premenovaná na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES).

Zmluva o ES: Pozri Rímska zmluva.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo