Sökväg

Vad vi övervakar

What we monitor

Stabilitets- och tillväxtpakten

Kommissionen övervakar staternas budgetunderskott och skuldsättning, som enligt fördragen ska vara lägre än 3 respektive 60 % av BNP. Överskrids dessa gränser kan rådet på rekommendation av kommissionen inleda ett underskottsförfarande mot EU-landet i fråga. Om inga korrigerande åtgärder vidtas i tid kan böter utfärdas för euroländer.

EU:s finanspolitiska regler tillämpas inte i blindo. Genom att inrikta sig på strukturella underskott och reformer och bortse från engångsfaktorer och cykliska förändringar i ekonomin, belönar EU:s regler länder som genomför reformer. Länder som drabbas av oväntade ekonomiska händelser straffas inte heller.

Stabilitets- och tillväxtpakten

Förfarandet vid makroekonomiska obalanser

Kommissionen övervakar EU-länderna med hjälp av en resultattavla med makroekonomiska indikatorer och annan detaljerad information. På så sätt kan kommissionen och rådet redan i ett tidigt skede utfärda rekommendationer till de berörda EU-länderna innan obalanserna blir större och därmed skadliga. I allvarligare fall krävs korrigerande åtgärder, som stöds av stränga regler i form av ett nytt förfarande vid alltför stora obalanser. Kontrollen av att reglerna efterlevs har också skärpts, genom att böter utfärdas för de medlemsländer i euroområdet som inte följer rekommendationerna.

Förvarningsmekanismen registrerar förändringar med hjälp av en resultattavla med 11 ekonomiska indikatorer, bland annat exportmarknadsandelar, arbetskostnader, privat skuldsättning och bostadspriser. Kommissionen kan på så sätt se om det finns tecken på potentiella makroekonomiska obalanser som kräver en fördjupad granskning.
Exempel på sådana obalanser är löneökningar som inte ligger i linje med produktivitetsökningen eller snabbt stigande bostadspriser. Ett land i euroområdet som inte vidtar de rekommenderade korrigerande åtgärderna kan få böter på samma sätt som enligt den stärkta stabilitets- och tillväxtpakten.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek