Navigācijas ceļš

Ko mēs pārraugām

Ko mēs pārraugām

Eiropas Savienība seko līdzi dažādām ekonomikas norisēm, indikatoriem un politikas jomām, kas saistītas ar izaugsmi, nodarbinātību, reformām un publiskajām finansēm. Tā pārrauga, vai valstu valdības ievēro ES ekonomikas noteikumus, kas izstrādāti, lai veicinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, publisko finanšu atbildīgu pārvaldību un finanšu stabilitāti. 

 Lai radītu ilgstpējīgai ekonomikas izaugsmei vajadzīgos nosacījumus, ES Stabilitātes un izaugsmes paktā valdības ir aicinātas ierobežot budžeta deficītu līdz 3 % no IKP un nepieļaut, lai valsts parāds pārsniegtu 60 % no IKP.

Ja kāda no šīm robežvērtībām tiek pārsniegta, Eiropas Komisija aicina valdību iesniegt plānu, kā tā paredz atgriezties pareizajās sliedēs. Ja valdības, nespēdamas atrisināt šīs problēmas, nepilda savas saistības un tādējādi apdraud citu valstu finanšu stabilitāti, pārējās dalībvalstis var tām noteikt finansiālas sankcijas.

Valstis, kuru valūta ir eiro, rūpīgi izskata arī cita citas budžeta projektus, balstoties uz Komisijas vērtējumu.

 Stabilitātes un izaugsmes pakts

Lai nepieļautu neveselīgu ekonomikas tendenču veidošanos, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt arī citas valstis, Eiropas Komisija seko līdzi dažādiem ekonomikas indikatoriem, piemēram, valsts daļai eksporta tirgū, darbaspēka izmaksām, privātā sektora parādu līmenim un mājokļu cenām. Tādas satraucošas tendences kā nekustamā īpašuma burbuļi vai ražīguma krišanās tiek padziļināti analizētas makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā. Arī tad citas valstis var paredzēt sankcijas valdībām, kuras nav pārliecinoši risinājušas šādas problēmas.

Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu