Navigointipolku

Mitä valvomme

What we monitor

Vakaus- ja kasvusopimus

Komissio valvoo julkisen talouden alijäämää, jonka on perussopimusten mukaan oltava alle kolme prosenttia suhteessa BKT:hen, ja velkaa, jonka on oltava alle 60 prosenttia suhteessa BKT:hen. Jos jompikumpi näistä rajoista ylittyy, neuvosto voi komission suosituksesta käynnistää kyseisen EU-maan osalta liiallista alijäämää koskevan menettelyn. Jos korjaavia toimia ei toteuteta ajoissa, euromaille voidaan määrätä rahallisia seuraamuksia.

EU:n finanssipoliittisia sääntöjä ei sovelleta sokeasti. Niissä keskitytään rakenteellisiin alijäämiin, jotka on eriytetty kertaluonteisista tekijöistä ja suhdannevaihteluista, sekä talouden uudistustoimiin. Näin niillä palkitaan rakenteellisia uudistuksia toteuttavia jäsenvaltioita. Samalla ei kuitenkaan rangaista maita, joiden taloudessa on tapahtunut ennakoimatonta kehitystä.

Vakaus- ja kasvusopimus

Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely

Komissio tarkastelee EU-maita makrotalouden indikaattoreihin ja muihin yksityiskohtaisiin tietoihin pohjautuvan tulostaulun perusteella. Tämän ansiosta komissio ja neuvosto voivat esittää asianomaiselle EU-maalle suosituksia varhaisessa vaiheessa ennen kuin epätasapaino pääsee muodostumaan tuntuvaksi ja haitalliseksi. Vakavammissa tapauksissa tarvitaan korjaavia toimia, joita tuetaan tiukoilla säännöillä. Tällöin kyseessä on uusi, niin sanottu liiallista epätasapainoa koskeva menettely. Menettelyssä täytäntöönpanoa myös valvotaan paremmin, sillä siinä asetetaan rahoituksellisia seuraamuksia euromaille, jotka eivät noudata suosituksia.

Makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä käytetään tulostaulua, jolla seurataan 11:ssä talouden indikaattorissa tapahtuvia muutoksia. Näitä indikaatto­reita ovat esimerkiksi vientimarkkinaosuudet, työvoima­kustannukset, yksityisen sektorin velka ja asuntojen hinnat. Komissio havaitsee varhaisvaroitusjärjestelmän avulla mahdollisen makrotalouden epätasapainon, joka edellyttää perusteellista tarkastelua.

Esimerkkejä tällaisesta epätasapainosta ovat palkankorotukset, jotka eivät ole yhteneviä tuottavuuden kasvun kanssa, tai asuntojen hintojen nopea nousu. Euroalueeseen kuuluvalle jäsenvaltiolle voidaan viime kädessä määrätä samanlaisia taloudellisia rangaistuksia kuin vahvistetussa vakaus- ja kasvusopimuksessa, jos oikaisevia toimia ei toteuteta.

Lisätyökalut

  • Tulostusversio 
  • Pienennä tekstiä 
  • Suurenna tekstiä