Sökväg

De senaste resultaten

De senaste resultaten

Rekommendationer om den ekonomiska politiken

Det ekonomiska läget har förbättrats i nästan hela EU och flera länder har gjort stora framsteg. Det var EU-kommissionens slutsats då man den 2 juni 2014 presenterade en djupgående granskning av ländernas ekonomiska politik.

Enligt prognoserna kommer det genomsnittliga budgetunderskottet för hela EU i år att hamna under riktvärdet på 3 procent av BNP för första gången sedan krisen startade. Belgien, Danmark, Nederländerna, Slovakien, Tjeckien och Österrike har varaktigt lyckats sänka sina underskott under EU-riktvärdet och kräver inte längre extra ekonomisk övervakning. De här sex ländernas goda resultat innebär att bara elva länder nu har för stora underskott, jämfört med 24 länder 2011.

Ekonomierna i EU håller också på att komma i balans igen. Danmark och Malta har fått bukt med sina obalanser och i Spanien är obalanserna inte längre orimligt stora.

Regeringarna i Spanien, Portugal, Italien och Frankrike har genomfört långtgående reformer mot arbetslösheten.  

Så i stället för akuta krisåtgärder är tiden nu inne att uppmärksamma åtgärder för att skapa gynnsamma förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Som ett led i EU:s årliga cykel för samordning av den ekonomiska politiken har kommissionen utfärdat rekommendationer till varje land utifrån deras nationella förutsättningar. Rekommendationerna gäller fem huvudområden:

  • Arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom. För att se till att människor kommer tillbaka till arbetsmarknaden och för att hjälpa unga hitta jobb, måste regeringarna fortsätta att reformera sysselsättningspolitiken och sina utbildnings- och välfärdssystem. De ska särskilt satsa på program som garanterar utbildning till unga som har svårt att hitta jobb.  
  • Sysselsättningsvänliga skattesystem. Många länder behöver också se över sina skattesystem och växla från skatt på arbete till andra källor, till exempel fastighets-, konsumtions- eller miljöskatter. De ska också bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt.
  • Privata investeringar. Företag i exempelvis Italien, Grekland, Spanien, Litauen, Slovenien, Kroatien och Cypern har fortfarande svårt att få banklån. Det krävs fler åtgärder för att stabilisera banksystemet och hjälpa företagen att få finansiering från andra källor.
  • Ekonomisk konkurrenskraft. För att göra ekonomierna i EU mer konkurrenskraftiga behöver tjänstesektorn avregleras och stimuleras. Det samma gäller för energi, transportinfrastruktur och forskning och utveckling.
  • Minska statsskulden. Den totala statsskulden förväntas nå sin topp i år, men det krävs fler åtgärder för att den ska sjunka. Det gäller framför allt Belgien, Irland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern och Portugal, som har statsskulder som är större än ländernas BNP. Det krävs åtgärder för att få kontroll över pensioner och vårdskostnader, som tros öka i takt med att befolkningen åldras.

EU-ländernas ledare ska diskutera kommissionens rekommendationer i juni för att sedan anta dem formellt i juli. Därefter är det upp till länderna att införliva rekommendationerna så att de återspeglas i ländernas budgetar för 2015.

De landsspecifika rekommendationerna

Den årliga tillväxtöversikten – en lägesrapport

EU-länderna har gjort framsteg på de fem områden som kommissionen prioriterade 2013. Man behöll samma prioriteringar för 2014, men med lite annorlunda inriktning för att spegla det förändrade ekonomiska läget i EU och världen.

Finanspolitisk konsolidering: Betydande framsteg har gjorts och det genomsnittliga budgetunderskottet inom EU har nästan halverats sedan toppen på nära 7 procent av BNP år 2009. Men skuldnivåerna är fortsatt höga och förväntas nå sin kulmen vid närmare 90 procent av BNP 2014 innan de börjar sjunka. Tidiga insatser har skapat utrymme för länderna att slå av på konsolideringstakten. De kan nu i högre grad inrikta sig på att höja de offentliga utgifternas kvalitet och modernisera den offentliga förvaltningen. Länder med ett större manöverutrymme i sina statsbudgetar bör stimulera de privata investeringarna och privatkonsumtionen. Långsiktiga investeringar i utbildning, forskning och innovation, energi och klimatskydd bör dessutom skyddas från budgetnedskärningar. Skatterna bör läggas om från arbete till konsumtion, fastigheter eller föroreningar.

Tillbaka till normal utlåning: Vissa framsteg har gjorts för att återställa ordningen i den finansiella sektorn och det spända marknadsläget har lättat avsevärt sedan mitten av 2012. EU:s insatser för att skapa en bankunion kommer att stärka bankernas förmåga att hantera risker i framtiden. Men på kort sikt måste mer göras för att sänka skuldsättningen i den privata sektorn, till exempel genom bättre eller nya regler för konkurshotade företag och privatpersoner på obestånd. Man bör också förbereda bankerna på nya kapitalkrav och stresstester samt underlätta företagens tillgång till finansiering.

Tillväxt och konkurrenskraft: Till följd av krisen pågår nu i hela EU en betydande omläggning av ekonomin mot en mer exportdriven tillväxt. Länderna har dock inte gjort tillräckligt för att avreglera varu- och tjänstemarknaderna. Det gäller särskilt energimarknaden och reglerade yrken. Forskningssystemen måste också moderniseras.

Arbetslöshet och social utveckling: EU-länderna har gjort framsteg med att modernisera sina arbetsmarknader, vilket på sikt bör bidra till ökad sysselsättning. Nu bör man i stället inrikta sig på att hjälpa arbetslösa genom aktivt stöd och utbildning – bland annat genom att förbättra de offentliga arbetsförmedlingarna och införa ungdomsgarantier. Utbildningssystemen måste också moderniseras. Länderna bör övervaka löneutvecklingen med tanke på konkurrensen och den inhemska efterfrågan, och de bör se till att socialförsäkringssystemen verkligen når ut till de svagaste grupperna.

Offentlig förvaltning: Flera länder tänker effektivisera sin offentliga sektor, bland annat genom att förbättra samarbetet mellan olika offentliga nivåer. De bör särskilt tänka på att minska byråkratin och erbjuda invånarna fler e-tjänster.

Den årliga tillväxtöversikten

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek