Sökväg

De senaste resultaten

De senaste resultaten

Rekommendationer om den ekonomiska politiken

EU-kommissionen ger rekommendationer för den ekonomiska och sociala politiken för att stimulera sysselsättningen och hållbar tillväxt.

��Rekommendationerna vilar på tre grundvalar som beskrivs i den årliga tillväxtöversikten för 2015:

En skjuts åt investeringarna: Investeringarna har fallit i EU sedan krisen och ligger kvar på låga nivåer. Det krävs investeringar för att modernisera våra välfärdssystem och finansiera utbildning, forskning och innovation. Vi måste effektivisera och göra energisektorn mer miljövänlig. Transportinfrastrukturen måste moderniseras och bredbandsnätet byggas ut och bli snabbare.

En investeringsplan för Europa

Därför har EU-kommissionen presenterat en ambitiös investeringsplan för att få fram minst 315 miljarder euro i extra offentliga och privata investeringar under 2015, 2016 och 2017 (se IP/14/2128).

Investeringsplanen bygger på tre delmål:

  • få fram finansiering till investeringarna utan att skapa nya skulder

  • stödja projekt och investeringar på viktiga områden som infrastruktur, utbildning, forskning och innovation

  • undanröja olika typer av hinder för investeringarna, både ekonomiska och andra.

En förnyad vilja till strukturreformer: Genom att stärka den inre marknaden vill EU modernisera alla ekonomier och göra dem mer konkurrenskraftiga och attraktiva för investerare. Prioriteringarna gäller bland annat att undanröja lagstiftningshinder och andra hinder i energi-, telekom- och transportsektorerna och för varor och tjänster. EU-länderna måste fokusera på att reformera sina arbetsmarknader, pensions- och välfärdssystem och varu- och tjänstemarknader. De måste också förbättra förhållandena för företagsinvesteringar och stödsystemen för forskning och innovation. Dessutom bör den offentliga förvaltningen effektiviseras.

Fortsatt finanspolitiskt ansvar: En förutsättning för hållbar tillväxt är att länderna har kontroll över sina offentliga finanser på lång sikt och får ner statsskulden om den är mycket hög. Alla EU-länder måste driva en lämplig, ansvarsfull och tillväxtvänlig finanspolitik, i linje med stabilitets- och tillväxtpakten.

��I den årliga tillväxtöversikten för 2015 beskriver kommissionen sin plan för att effektivisera processen för samordning av den ekonomiska politiken i EU och öka dess genomslag.

Landsspecifika rekommendationer

Årlig tillväxtöversikt: en lägesrapport

Tillväxtöversikten för 2015 visar att medlemsländerna har gjort stora framsteg med att stärka sina offentliga finanser. Det genomsnittliga budgetunderskottet i EU har krympt på bara tre år från 4,5 procent av BNP 2011 till runt 3,0 procent av BNP 2014. Antalet länder som omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott har mer än halverats sedan 2011, från 24 till 11 för 2014.

Tillsammans med den årliga tillväxtöversikten lägger kommissionen också fram den gemensamma sysselsättningsrapporten där man analyserar sysselsättningsläget i EU och medlemsländernas arbetsmarknadspolitik. Rapporten visar att långtgående strukturreformer lönar sig.

En tredje rapport läggs också fram, nämligen rapporten om förvarningsmekanismen. I den rapporten försöker man att tidigt identifiera ekonomiska obalanser som kan vara skadliga för ett lands ekonomi, euroområdet eller EU som helhet.

Av årets rapport framgår att även om EU-länderna har gjort framsteg med att korrigera vissa obalanser och stärka konkurrenskraften i flera ekonomier, är makroekonomiska obalanser och deras sociala följder ett allvarligt orosmoment. Den långsamma återhämtningen och den låga inflationen gör det svårt att korrigera obalanserna och de tillhörande makroekonomiska riskerna.

Årlig tillväxtöversikt

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek