Navigačný riadok

Najnovšie výsledky

Najnovšie výsledky

Odporúčania týkajúce sa hospodárskej politiky

Na podporu tvorby pracovných miest a posilnenie udržateľného hospodárskeho rastu vypracovala Európska komisia odporúčania v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky, ktoré tvoria tri prvky.

� � Medzi tieto prvky, uvedené v ročnom prieskume rastu na rok 2015, patria:

Podpora investícií. Úroveň investícií v EÚ od začiatku krízy výrazne klesla a je stále príliš nízka. Investície sú potrebné na modernizáciu našich systémov sociálneho zabezpečenia, financovanie vzdelávania, výskumu a inovácie; na zabezpečenie ekologickejších a účinnejších energií; na modernizáciu našej dopravnej infraštruktúry a zavádzanie ďalekosiahleho a rýchlejšieho širokopásmového pripojenia.

Investičný plán pre Európu

Na tento účel Európska komisia predstavila ambiciózny investičný plán, prostredníctvom ktorého sa má v priebehu rokov 2015, 2016 a 2017 zmobilizovať najmenej 315 miliárd EUR dodatočných verejných a súkromných investícií (pozri IP/14/2128).

Investičný plán je založený na troch vzájomne sa podporujúcich prvkoch:

  • mobilizácia financovania investícií bez vytvárania nového dlhu,

  • podpora projektov a investícií v kľúčových oblastiach, ako sú infraštruktúra, vzdelávanie, výskum a inovácia a

  • odstránenie odvetvových a iných finančných a nefinančných prekážok investovania.

Obnovený záväzok realizovať štrukturálne reformy. Prehĺbenie jednotného trhu by pomohlo všetkým ekonomikám v EÚ modernizovať a stať sa konkurencieschopnejšími a atraktívnejšími pre investorov. Medzi priority patrí odstránenie zostávajúcich regulačných a neregulačných prekážok v oblasti energetiky, telekomunikácií, dopravy a tovaru a služieb. Členské štáty EÚ by sa mali zamerať na reformy trhov práce, dôchodkových a sociálnych systémov, trhov výrobkov a služieb, podmienok pre podnikateľské investície, systémov na podporu výskumu a inovácií, ako aj na zlepšenie efektívnosti verejnej správy.

Presadzovanie fiškálnej zodpovednosti. Základným predpokladom trvalo rastu je dlhodobá kontrola verejných deficitov a zníženie vysokej úrovne verejného dlhu. Každý členský štát musí presadzovať primerané a zodpovedné fiškálne politiky priaznivé pre rast, ktoré sú v súlade s Paktom stability a rastu.

� � V ročnom prieskume rastu na rok 2015 Komisia takisto predstavila svoj plán na zjednodušenie a zefektívnenie postupu koordinácie hospodárskych politík v EÚ.

Odporúčania pre jednotlivé krajiny

Ročný prieskum rastu: správa o pokroku

Z ročného prieskumu rastu na rok 2015 vyplýva, že členské štáty dosiahli značný pokrok pri konsolidácii svojich verejných financií: priemerný fiškálny deficit v EÚ sa znížil v priebehu iba troch rokov zo 4,5 % HDP v roku 2011 na približne 3,0 % HDP v roku 2014. Počet krajín, na ktoré sa vzťahuje postup pri nadmernom deficite, sa od roku 2011 znížil o viac ako polovicu – z 24 krajín na 11 v roku 2014.

Spoločná správa o zamestnanosti, ktorá je sprievodným dokumentom k ročnému prieskumu rastu, analyzuje situáciu v oblasti zamestnanosti v Európe a politiky členských štátov. Zo správy vyplýva, že významné štrukturálne reformy sa oplácajú.

Sprievodným dokumentom k ročnému prieskumu je aj správa o mechanizme varovania, ktorej cieľom je identifikovať a riešiť hospodárske nerovnováhy, ktoré by mohli predstavovať prekážku výkonnosti národných ekonomík, eurozóny alebo EÚ ako celku.

Z tejto správy vyplýva, že hoci členské štáty dosiahli určitý pokrok smerom k náprave svojich nerovnováh a že konkurencieschopnosť sa v niekoľkých ekonomikách zlepšila, makroekonomické nerovnováhy a ich významné sociálne dôsledky sú aj naďalej zdrojom vážnych obáv. Pomalé oživenie a veľmi nízka inflácia sú prekážkou výraznejšieho zníženia nerovnováh a súvisiacich makroekonomických rizík.

Ročný prieskum rastu

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo