Sökväg

Så övervakar vi

Så övervakar vi

 EU övervakar systematiskt den ekonomiska utvecklingen och politiken i medlemsländerna på grundval av EU-kommissionens analyser och de nationella regeringarnas inbördes granskningar.

Ekonomisk styrning i EU

En årlig cykel

Övervakningen av den ekonomiska politiken sker i form av en årlig cykel som är uppdelad i två delar. Den ena kallas för den europeiska planeringsterminen och den andra för den nationella planeringsterminen. Inom den europeiska delen analyserar EU-kommissionen den ekonomiska utvecklingen i medlemsländerna. Kommissionen utfärdar dessutom rekommendationer om ekonomi- och finanspolitiken som regeringarna sedan diskuterar. Inom den nationella delen genomför länderna den politik man enats om.  

Den här processen innebär bland annat att EU-länderna förklarar för kommissionen och varandra hur de tänker uppfylla sina åtaganden om sunda offentliga finanser och genomföra sina planerade ekonomiska reformer för att främja tillväxt och skapa fler jobb. Kommissionen går igenom varje lands planer och ger landsspecifika rekommendationer. Regeringarna diskuterar rekommendationerna med kommissionen och sinsemellan och integrerar dem sedan i sin nationella politik i samarbete med sina parlament.

Euroländerna lämnar dessutom in sina utkast till budgetplaner till kommissionen och de andra länderna för genomgång.

Problemövervakning

Kommissionen lägger fram två rapporter innan den europeiska planeringsterminen börjar: den årliga tillväxtöversikten och rapporten om förvarningsmekanismen. De båda rapporterna ska hjälpa till att upptäcka och ta itu med ekonomiska problem.

I den årliga tillväxtöversikten går kommissionen igenom vilka framsteg EU har gjort med sina långsiktiga strategiska prioriteringar och analyserar sysselsättningssiffror och makroekonomiska trender. Den tar ett samlat grepp på den ekonomiska tillväxten och lägger fast de breda politiska prioriteringar som sedan ligger till grund för de landsspecifika rekommendationerna senare på året.

Rapporten om förvarningsmekanismen ingår i ett system för tidig upptäckt av potentiella ekonomiska problem och obalanser. Den innehåller en resultattavla med ekonomiska indikatorer, t.ex. bostadspriser, skuldsättning i den privata sektorn och konkurrenskraft. Målet är att upptäcka ekonomiska obalanser som fastighetsbubblor som kan göra länderna mer sårbara för ekonomiska chocker. Oroande tendenser granskas i detalj inom förfarandet för makroekonomiska obalanser.

Rättvisa spelregler

Det spelar ingen roll hur bra den ekonomiska politiken är i teorin om den inte genomförs korrekt i praktiken. EU övervakar därför om regeringarna följer de regler man enats om och kan vid behov tillämpa sanktioner.

Kommissionen gör en oberoende bedömning av om länderna följer reglerna och länderna bestämmer i sin tur om sanktioner ska utdömas.

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion 
  • Mindre textstorlek 
  • Större textstorlek