Navigačný riadok

Ako monitorujeme hospodársku situáciu

Ako monitorujeme hospodársku situáciu

 Európska únia monitoruje hospodársky vývoj a politiky v členských štátoch systematickým a koordinovaným spôsobom na základe nezávislej analýzy Európskej komisie a partnerských preskúmaní uskutočnených národnými vládami.

Hospodárske riadenie v EÚ

Ročný cyklus

Monitorovanie hospodárskeho vývoja a politík sa vykonáva v rámci ročného cyklu, ktorý sa delí na dve časti: európsky semester a národný semester. V rámci európskeho semestra Komisia analyzuje ekonomický vývoj v členských štátoch a vládam poskytuje odporúčania týkajúce sa hospodárskych a fiškálnych politík. Tieto slúžia ako podklad na diskusiu. V rámci národného semestra vlády vykonávajú politiky, na ktorých sa dohodli.  

Ako súčasť tohto procesu členské štáty EÚ vysvetľujú Komisii a ostatným členským štátom, ako chcú splniť svoje záväzky v oblasti zdravých verejných financií, a všetky plánované hospodárske reformy, ktoré majú zvýšiť rast a zamestnanosť. Komisia analyzuje plány každej krajiny a každej z nich predkladá odporúčania. Vlády tieto odporúčania prediskutujú s Komisiou a medzi sebou navzájom. Následne ich v spolupráci so svojimi parlamentmi začlenia do svojich vnútroštátnych politík.

Krajiny, ktoré používajú euro, navyše na účely preskúmania oznamujú Komisii a partnerským vládam svoje návrhy rozpočtov.

Monitorovanie problémov

Komisia pred začiatkom každého európskeho semestra vypracováva dve správy, ktoré pomáhajú odhaliť a riešiť hospodárske problémy: ročný prieskum rastu a správu o mechanizme varovania.

V ročnom prieskume rastu sa analyzuje pokrok, ktorý EÚ dosiahla pri plnení svojich dlhodobých strategických priorít, a obsahuje aj hĺbkové posúdenie trendov zamestnanosti a makroekonomických trendov. V prieskume sa stanovuje integrovaný prístup k hospodárskemu rastu a uvádzajú sa ňom hlavné politické priority. Tým sa vymedzuje základ pre odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny uverejňované neskôr v danom roku.

Správa o mechanizme varovania predstavuje systém včasného varovania, pokiaľ ide o možné hospodárske problémy a nerovnováhy. V správe sa uvádzajú prehľady výsledkov hospodárskych ukazovateľov vrátane ceny nehnuteľností, dlhu súkromného sektora a konkurencieschopnosti s cieľom odhaľovať ekonomické nerovnováhy, ako sú realitné bubliny, v dôsledku ktorých by krajiny v prípade hospodárskych otrasov mohli byť zraniteľnejšie. Znepokojujúce trendy sa ďalej skúmajú a riešia prostredníctvom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe.

Dodržiavanie pravidiel

Zdravé hospodárske politiky sú dobré len do tej miery, do akej je dobré ich vykonávanie. EÚ monitoruje, či vlády dodržiavajú pravidlá, na ktorých sa dohodli, a ak je to potrebné, môže na zabezpečenie ich dodržiavania uložiť sankcie.

Komisia uskutočňuje nezávislé posúdenie toho, ako krajiny dodržiavajú pravidlá, a vlády rozhodujú o tom, či by sa mali uložiť sankcie.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo