Navigācijas ceļš

Kā mēs veicam pārraudzību

Kā mēs veicam uzraudzību

 Eiropas Savienība sistemātiski un koordinēti pārrauga norises dalībvalstīs un to politiku, balstoties uz Eiropas Komisijas neatkarīgu analīzi un valdību organizētu salīdzinošu izvērtēšanu.

ES ekonomikas pārvaldība

Gada cikls

Ekonomikas norišu un politikas pārraudzība notiek, ievērojot divdaļīgu gada ciklu: Eiropas pusgadu un valstu pusgadu. Eiropas pusgada laikā Eiropas Komisija analizē ekonomikas attīstību dalībvalstīs un sniedz ieteikumus par ekonomisko un fiskālo politiku. Tad tos apspriež valdībās. Valstu pusgada laikā valdības īsteno politiku, par ko tās ir vienojušās.  

Šajā procesā ES dalībvalstis izskaidro Komisijai un cita citai, kā tās plāno pildīt saistības attiecībā uz publisko finanšu stabilitāti un kādas ekonomikas reformas tiks ieviestas, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Komisija analizē katras valsts plānus un sniedz ieteikumus, lai palīdzētu katrai no tām. Valdības apspriež šos ieteikumus ar Komisiju un ar citām dalībvalstīm un tad iestrādā tos valsts politikā (sadarbojoties ar parlamentu).

Dalībvalstis, kuru valūta ir eiro, arī nosūta budžeta projektus Komisijai un citu eirozonas valstu valdībām, lai tās varētu ar tiem iepazīties.

Problēmu pārraudzība

Komisija ik gadu, sākoties Eiropas pusgadam, izstrādā divus ziņojumus, kas palīdz atklāt un novērst ekonomikas problēmas, — gada izaugsmes pētījumu un brīdinājuma mehānisma ziņojumu.

Gada izaugsmes pētījumā analizēti panākumi, ko ES guvusi ceļā uz stratēģiskajām prioritātēm, un padziļināti izvērtētas nodarbinātības un makroekonomikas tendences. Šajā pētījumā ir izmantota integrēta pieeja ekonomikas izaugsmei un galvenajos vilcienos ieskicētas politikas prioritātes, tas ir pamats konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, ko Komisija pieņems vēlāk gada gaitā.

Brīdinājuma mehānisma ziņojums ir kā agrīna trauksmes sistēma, kas palīdz atklāt potenciālas ekonomikas problēmas un nelīdzsvarotību. Tajā ir analizēts ekonomikas indikatoru kopums (kā mājokļu cenas un privātā sektora parāda līmenis) un konkurētspēja, lai atklātu ekonomikas nelīdzsvarotību, piemēram, nekustamā īpašuma cenu “burbuli”, kas valsti var padarīt neaizsargātu pret satricinājumiem ekonomikā. Satraucošas tendences vēlāk tiek izpētītas un izskatītas makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā.

Jāievēro spēles noteikumi

Pareiza ekonomikas politika darbojas labi tikai tad, ja to patiešām īsteno. ES pārrauga, kā valdības ievēro noteikumus, par kuriem tās ir vienojušās, un vajadzības gadījumā var noteikt sankcijas, lai nodrošinātu noteikumu izpildi.

Komisija veic neatkarīgu novērtējumu par valstu atbilstību noteikumiem, un dalībvalstu valdības lemj par to, vai jāpiemēro sankcijas.

Citi rīki

  • Izdrukas versija 
  • Samazināt tekstu 
  • Palielināt tekstu